دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 88، شهریور 1402 
نقد هایدگر بر فلسفۀ حیات برگسون

صفحه 221-242

10.48308/kj.2023.229221.1135

حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی