نقد هایدگر بر فلسفۀ حیات برگسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو فلسفه گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال، ایران.

3 دانشیار، گروه فلسفه، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال، ایران.

چکیده

این مقاله در پی نقد هایدگر بر فلسفۀ حیات برگسون و تحلیل او از آن است. علاقه‌مندی هایدگر به این دلیل است که برگسون به دنبال راهی می‌گردد برای فهم حیات همان‌گونه که هست. هایدگر در تحلیل خود برخی آرای برگسون را امیدوارکننده می‌داند، مانند توجه به مفهوم زمان به‌عنوانِ کلیدی برای به چنگ آوردن حقیقت، اما برخی دیگر از نظریات برگسون مانند عدم‌کفایت زبان در فهم حیات را نقد می‌کند. به‌طورکلی، نتایج این تحقیق به سه بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول، مفهوم زمان در فلسفۀ برگسون به‌عنوانِ کلیدی برای فهم حیات به دست داده می‌شود که در اینجا هایدگر برگسون را از پیشگامان فلسفۀ مدرن معرفی می‌کند. بخش دوم مقاله به موضوع زبان و عدم کفایت مفهوم در فلسفۀ برگسون اختصاص یافته است. در بخش سوم و پایانی، هایدگر با نقدِ نظریات برگسون دربابِ زبان، سعی می‌کند برای فهم حقیقت به‌وسیلۀ مفهوم زمان راهی پیدا کند. توجه به آگاهی و ارتباط آن با دنیای خارج، ازطریقِ مفهوم زمان برگسونی یا دیرند، از دیگر مباحثی است که برای هایدگر از اهمیت بالایی برخوردار است. هایدگر باوجودِ تمام نقدهایی که بر فلسفۀ حیات دارد همچنان کار برگسون را امیدوارکننده‌ترین تحقیق و تلاش برای دستیابی به حقیقت می‌داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Heidegger’s Criticism of Bergson’s Philosophy of Life

نویسندگان [English]

  • Hussein Malakooti 1
  • Bijan Abdolkarimi 2
  • Ali Moradkhani 3
1 College Student. Department of Philosophy. Islamic Azad University. Tehran North Branch, Iran.
2 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Humanities. Islamic Azad University, Tehran North Branch, Iran.
3 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Humanities. Islamic Azad University, Tehran North Branch, Iran.
چکیده [English]

This article follows Heidegger’s criticism and analysis of Bergson’s philosophy of life. Heidegger’s interest is because Bergson is looking for a way to understand life as it is. In his research, Heidegger considers some of Bergson’s opinions promising, such as paying attention to the concept of time as a key to grasping the truth. Still, he criticizes some of Bergson’s theories, such as the inadequacy of language in understanding life. In general, the results of this research are divided into three parts; In the first part, the concept of time in Bergson’s philosophy is given as a key to understanding life, where Heidegger introduces Bergson as one of the pioneers of modern philosophy. The second part of the article is devoted to the issue of language and the inadequacy of the concept in Bergson’s philosophy. In the third and final part, Heidegger criticizes Bergson’s theories about language and tries to find a way to understand the truth through the concept of time. Attention to consciousness and its connection with life through Bergson’s time or duration is another topic of great importance to Heidegger. Despite all of Heidegger’s criticisms of the philosophy of life, he still considers Bergson’s work as the most promising research and effort to reach the truth. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life
  • time
  • Bergson
  • Heidegger
  • duration