شبح در مقابل انتولوژی

مهدی خبازی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 83-96

چکیده
  دریدا با بازآفرینی مفاهیم فیلسوفان ، متون خود آن ها را در ساحتی ساختارزدایانه بسط و گسترش می دهد . در کتاب « اشباح مارکس» وی با به کارگیری مفهوم شبح ، به ارائه خوانشی تازه از اندیشه ی مارکس و مارکسیسم می پردازد . صرف نظر از تفسیر مارکس توسط دریدا ، خود مفهوم شبح و وجوه آن اهمیت اساسی پیدا می کنند.این مقاله می خواهد نشان دهد که چگونه شبح ...  بیشتر

هگل‌گرایی تمام‌عیار؛ گذر از دیالکتیک به تفاوت در اندیشۀ دریدا

علی زارعی (پیمان)؛ یوسف شاقول

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 123-140

چکیده
  مقالۀ حاضر نشان می‌دهد که بررسی خوانش انتقادی هگل از سوی ژرژ باتای بر اساس دیدگاه‌های ژاک دریدا، به فراروی از دیالکتیک و ورود به پارادایم فکری جدیدی برگرفته از مفهوم تفاوت منجر می‌شود. زمانی که مخالفان جدی هگل - مانند میشل فوکو - دشواری‌های رهایی از سلطۀ هگل را مورد تأکید قرار می‌دهند، اهمیت این موضوع بیشتر خود را نشان می‌دهد. پرداختن ...  بیشتر

هگل گرایی تمام عیار؛ گذر از دیالکتیک به تفاوت در اندیشه‌ی دریدا

علی زارعی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1394

چکیده
  مقاله‌ی حاضر نشان می‌دهد که بررسی خوانشِ‌ انتقادی هگل از سوی ژرژ باتای بر اساس دیدگاه‌های ژاک دریدا، به فراروی از دیالکتیک و ورود به پارادایم فکری جدیدی برگرفته از مفهوم «تفاوت» منجر می‌شود. زمانی که مخالفان جدی هگل – مانند میشل فوکو – دشواری‌های رهایی از سلطه‌ی هگل را مورد تأکید قرار می‌دهند، اهمیت این موضوع بیشتر خود را نشان ...  بیشتر

مقایسۀ تلقی دریدا و ناصرخسرو در نسبت گفتار و نوشتار

مهدی خبازی کناری؛ فرزاد بالو

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1391

چکیده
  دریدا بر آن است تا بنیان‌های فلسفی غرب را با روش ساختارزدایی به چالش بکشد. اما روش بودن ساختارزدایی، به معنای امری متعین و دارای هویتی مستقل نیست، بلکه به بیان دریدا، آن همچون ویروس بی‌جانی است که با وجود تن میزبان به حرکت در می‌آید. به باور دریدا، بنیان‌های اندیشۀ غربی بر مفاهیمی دوگانه استوار است، به گونه‌ای که سویه‌های صورتبندی ...  بیشتر

«ردّ» بر فراز تقابل‌های دوگانه در اندیشه‌ی ژاک دریدا

مهدی خبازی کناری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  نقد عمده‌ی دریدا بر اندیشه‌ی غربی به طور عام و بر رویکرد ساختارگرایی به طور خاص این است که از یک طرف مفاهیم دوگانه را کانون تحلیل‌های خود قرار می‌دهند و از طرف دیگر یکی از این طرف‌ها را بر دیگری استیلا می‌بخشند. دراین جهت این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: 1- دریدا بر آن است بسان یک پدیده شناس با طرح مفهوم «ردّ» به پیش از این مفاهیم ...  بیشتر