شبح در مقابل انتولوژی

نوع مقاله : -

نویسنده

استادیار فلسفه های جدید و معاصر غرب، گروه فلسفه دانشگاه مازندران

چکیده

دریدا با بازآفرینی مفاهیم فیلسوفان ، متون خود آن ها را در ساحتی ساختارزدایانه بسط و گسترش می دهد . در کتاب « اشباح مارکس» وی با به کارگیری مفهوم شبح ، به ارائه خوانشی تازه از اندیشه ی مارکس و مارکسیسم می پردازد . صرف نظر از تفسیر مارکس توسط دریدا ، خود مفهوم شبح و وجوه آن اهمیت اساسی پیدا می کنند.این مقاله می خواهد نشان دهد که چگونه شبح شناسی در مقابل هستی شناسی متعارف و متافیزیک حضور قرار می گیرد .شبح با گسترش قلمرو واقعیت و زمان ،تفسیر متافیزیکی صلب از آن ها را به چالش می کشد .شبح بودگی واقعیت اشاره به این امر دارد که واقعیت امری از پیش متعین و واقع شده نیست بلکه آن همواره در حال ساخته شدن است .شبح بودگی زمان نیز سیر خطی گذشته – حال – آینده را به پرسش می گیرد. این ها مفاهیم متافیزیکی از زمان هستند که مانع تحقق شبح بودگی زمان می شوند . علاوه بر این ها ظهور سیاسی واجتماعی شبح بودگی نیز ،تعریف تازه ای از کنش ومسئولیت سیاسی ارائه می دهد . کنش و مسئولیت سیاسی بدین معنا ، به آینده وافقی برنامه ریزی شده معطوف نیست. بلکه کنش و مسئولیت سیاسی شبح وار ، همواره در حال انجام وپذیرفتن باقی می ماند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Specter against ontology

نویسنده [English]

 • مهدی خبازی
دانشگاه مازندران
چکیده [English]

Spectrology against Ontology in Derrida’s » The Specters Of Marx « with reconstruction the concepts of philosophers Derrida expands of them .By using the concept of specter in the book » Specters of Marx « he presents a new reading of Marx and Marxism .Regardless of Derrida’s interpretation of Marx ، the concept of specter find essential . This article will shows how the spectrology confront with ontology and the metaphysics of presence . By expanding the realm of reality and time challenges the normal metaphysical interpretation of this . The spectrality of reality underlines the fact that the reality is not pre_determined، but it is always construction .The spectrality of the time challenges the liner course of the past _ present _ future .These are metaphysical concepts of time that are hindering the realization of the spectrality of time . In addition , the social and political emergence of spectrality provides also a new definition of political responsibility and action .This the political and responsibility and action is not concerned planed future , but spectral political responsibility and action always remain ongoing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Derrida
 • Marx
 • Specter
 • Reality
 • time
 1. شکسپیر ، ویلیام (1392 ) هملت .ترجمه م.ا. به آذین. تهران : نشر دات.
 2. مارکس ،کارل. انگلس ، فردریش.پلخانف، گئورگی ( 1393 ) لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی .ترجمه پرویز بابایی .تهران .نشر چشمه .
 3. وال ،ژان. (1370) . بحث در ما بعد الطبیعه. ترجمه ی یحیی مهدوی و همکاران . تهران: انتشارات خوارزمی
 4. Derrida, Jacques ,(1976), of Grammatology. trans . Gayatri Chakravorty Spivak . Baltimove and London : Johns Hopkins University Press .
 5. Derrida, Jacques . (1988).Limited Inc , ed , Gerald Graff . Evaston.III, NorthWestern University Press .
 6. Derrida, Jacques (1994). Specters of Marx . The state of the Debt . The Work of Mourning and the New International . trans: Peggy Kamuf . New York and London:Routledge
 7. Derrida. Jacques( 2001).The Work of Mourning, eds Pascale-Anne Brault and Michael Naas Chicago: University of Chicago Press,.
 8. Derrida, Jacques and Bernard Stiegler(2002). Echographies of Telerision , trans . Jennifer Bajorek . Cambridg: Polity .
 9. . Feaver , George (1988 ). Popper and Marxism. In studies in comparative communism .University of southern California .volume21.
 10. Fritsch , Matthias (2005) . Derrida s Reading of Marx in the promise of memory : History and Politics in Marx , Benjamin and Derrida . NewYork : state University of New York . p.p 55-103 .
 11. Gibson ,Graham.J.K (1995) .Haunting Capitalism in the spirit of Marx and Derrida in Rethinking Marxism : a journal of economics , culture & Society . p.p 25-39 .
 12. Lewis , Tom (1996/97) . The Politics of »Hountology « in Derrida s Specters of Marx in Rethinking Marxism : A journal of Economics , Culture & Society. Volume 9 . Number ( fall 1996/97) .
 13. Lucy, Niall. (2004). A Derrida Dictionary.U.S.A : Blackwell publishing Ltd.
 14. Macherey , Pierre (1995) , Remarx : Derridas Marx: Marx Dematerialized or the spirit of Derrida . trans .Ted stoles . In Rethinking MARXISM. Volume & Number 4 ( winter 1995) .p.p. 18- 25 .
 15. Simmons , Laurence.(2011). Jacques Derrida s Ghostface. In Angelaki : Journal of the Theorical Humanities . 16:1 ,129-141 .