هگل‌گرایی تمام‌عیار؛ گذر از دیالکتیک به تفاوت در اندیشۀ دریدا

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسندگان

1 دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه اصفهان

چکیده

مقالۀ حاضر نشان می‌دهد که بررسی خوانش انتقادی هگل از سوی ژرژ باتای بر اساس دیدگاه‌های ژاک دریدا، به فراروی از دیالکتیک و ورود به پارادایم فکری جدیدی برگرفته از مفهوم تفاوت منجر می‌شود. زمانی که مخالفان جدی هگل - مانند میشل فوکو - دشواری‌های رهایی از سلطۀ هگل را مورد تأکید قرار می‌دهند، اهمیت این موضوع بیشتر خود را نشان می‌دهد. پرداختن به مسئلۀ نفی و مرگ در اندیشۀ دیالکتیکی، هگل را به فیلسوف ممتازی تبدیل کرده است که متفکران معاصر را به خود جذب می‌کند. پرداختن به نفی و مرگ امتیازی برای دیالکتیک محسوب می‌شود، با این حال نحوۀ مواجهۀ هگل با این موضوع قابل نقد است. ژاک دریدا در جستاری که به دیدگاه‌های ژرژ باتای دربارۀ دیالکتیک خدایگان - بنده اختصاص یافته است، نقدهای باتای به دیدگاه‌های هگل دربارۀ مرگ و نفی را در چارچوب تفکر واسازانۀ خود از نو سامان می‌بخشد. هر دو طرف، رسیدن به ایجاب را در مواجهه با امر سلبی مورد تأکید قرار می‌دهند، اما به این دلیل که هگل لوازم و نتایج اندیشیدن به نفی و مرگ را تا انتها دنبال نمی‌کند با انتقاداتی روبه‌رو می‌شود که نهایتاً به گذر از دیالکتیک هگلی می‌انجامد. ارزیابی ما این است که مفهوم «تفاوت» در اندیشۀ دریدا گام مهمی در راه دست‌یابی به اسلوبی غیردیالکتیکی از تفکر است که دریدا موفق شده است با الهام از کسانی چون نیچه، هایدگر و باتای آن را محقق سازد.

کلیدواژه‌ها


 1. دریدا، ژاک. دربارۀ گراماتولوژی. ترجمۀ مهدی پارسا. تهران: رخداد نو، 1389.
 2. فوکو میشل. نظم گفتار، ترجمۀ باقر پرهام. تهران: اگه، 1384.
 3. لوویت، کارل. از هگل تا نیچه. ترجمۀ حسن مرتضوی. تهران: نشر نیکا، 1387.
 4. هگل، گئورگ فردریش ویلهلم، پدیدارشناسی جان. ترجمۀ باقر پرهام. تهران: انتشارات کندوکاو، 1390
 5. Bataille, Georges. The Bataiile Reader. Edited by Fred Botting. Oxford: Bkackwell, 1997.
 6. Bataille, Georges. The Unfinished System of Nonnowledge. Translated by Michelle Kendall and Scott Wilson. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.
 7. Derrida, Jacques. Of Grammatology. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore and London: The Johns Hopkins, 1997.
 8. Derrida, Jacques. Positions. Translated by Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
 9. Derrida, Jaques. Writing and Difference. Translated by Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press, 1978.
 10. Desmond, William. Hegel and His Critics : Philosophy in the Aftermath of Hegel. Edited by William Desmond. Albany: State University of New York Press, 1989.
 11. Gemerchak, Christopher M. The Sunday of the Negative: Reading Bataille Reading Hegel. Albany: State University of NewYork Press, 2003.
 12. Hegel, George F. W. The Phenomenology of Spirit. Translated by Terry Pinkard. Terry Pinkard, 2010.
 13. Wood, Sarah. Derrida's Writing and Difference. London: Comtinuum, 2009.