علمی - پژوهشی
دیالوگ، دیالکتیک، امتزاج افق‌ها

اصغر واعظی؛ فائزه فاضلی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  گادامر فهم را عملی دیالکتیکی می‌داند که از در ‌آمیختگی افق مفسر و افق متن پدید می‌آید. این فهم دیالکتیکی، بر خلاف نگرش روشنگری، غیرروشمند وپیش‌بینی‌ناپذیر است. به این سبب، گادامر فهم را یک رخداد یا واقعه می‌خواند. بر طبق این نگرش، فهم دیگر انکشاف منفعلانه یک ابژه بر سوژه نیست، بلکه عبارت است از تفاهم یک سوژه با سوژه دیگر در فراشد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مبناگرایی در بوته نقد

زهرا قاسمی؛ محمد سعیدی مهر

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  مبناگرایی یکی از نظریه‌های مطرح درباب ساختار معرفت و توجیه است. این نظریه همانند سایر نظریه‌های موجود در این زمینه، با انتقادات فراوانی روبرو شده‌است. برخی از این انتقادات به طور کلی ساختار مبناگرایانه‌ی توجیه را مورد تردید قرار می دهند و سعی در رد باورهای‌پایه یا اثبات ساختاری متقارن در باورهای موجه دارند. برخی دیگر از آنها، تنها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
چگونه گزاره‌های دینی افادة معنای حقیقی می‌کنند؟ (بررسی نظرگاه آلستون)

محمدعلی عبداللّهی؛ فاطمه بخشی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  چگونه می توان اوصاف بشری را بر موجودی یکسره متمایز یعنی خداوند بار کرد؟ شاید این پرسش، مهمترین پرسشی است که فیلسوفان دین در بحث کاربرد زبان در دین طرح کرده اند. استفاده از زبان بشری برای توصیف خداوند چگونه ممکن است؟ پاسخ سلبی به این پرسش، سر از تعطیل معرفت الهی در می آورد و پاسخ ایجابی، به تشبیه و انسان وار پنداشتن خداوند منتهی می شود. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اهمیت بررسی آثار فردید جوان

بیژن عبدالکریمی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  این مقاله در صدد است، با نگاهی به آثار دورة جوانی سید احمد فردید، خطوطی از سیمای شخصیت و اندیشه‌های مرحلة بعدی حیات فکری و نظری او در اختیار قرار دهد تا از این طریق زمینة قضاوت‌های علمی‌تر و منصفانه‌تری دربارة مراحل بعدی شخصیت و تفکر او فراهم آید. همچنین، نگارندة این مقاله معتقد است بررسی آثار فردید جوان می‌تواند ما را در فهم قصة ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اختلاف در تفسیر ایده‌ی پدیدارشناسی هگل؛ دلایل، دسته‌بندی و ارزیابی نقدی

میثم سفیدخوش

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  پدیدارشناسی برای هگل، ایده‌ای است که در کتاب پدیدارشناسی روح تعین‌یافته است. اهمیت این نکته در آن است که وارونِ برخی ارزیابی‌ها که کل فلسفه‌ی هگل را نوعی ارزیابی پدیدارشناسانه به معنای هگلی‌ آن تلقی می‌کنند، ما باید از پدیدارشناسی، ایده‌ی مشخصی را مراد کنیم که دارای مسئله‌، کارکرد و جایگاه مشخص در دستگاه فکری اوست. ولی بنا به ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
«ردّ» بر فراز تقابل‌های دوگانه در اندیشه‌ی ژاک دریدا

مهدی خبازی کناری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  نقد عمده‌ی دریدا بر اندیشه‌ی غربی به طور عام و بر رویکرد ساختارگرایی به طور خاص این است که از یک طرف مفاهیم دوگانه را کانون تحلیل‌های خود قرار می‌دهند و از طرف دیگر یکی از این طرف‌ها را بر دیگری استیلا می‌بخشند. دراین جهت این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: 1- دریدا بر آن است بسان یک پدیده شناس با طرح مفهوم «ردّ» به پیش از این مفاهیم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تمایز «عقل» و «خرد» در چنین گفت زرتشت نیچه

محمد سعید حنایی کاشانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  فلسفه جز کلمه چیزی برای بیان مفاهیم خود در دست ندارد. هرگونه آسانگیری و بی‌دقتی و بی‌اعتنایی به تفاوتها و تمایزهای مفهومی کلمات به آشفتگی و پریشانی در فهم اندیشه‌ها می‌انجامد. از همین رو، در فلسفه، زبان و اصطلاحات و دقت در انتخاب کلمات برای بیان مفاهیم اهمیتی اساسی دارد. نقل و نقد نمونه‌ای از این پریشانی و آشفتگی در کار ترجمه و نیز ...  بیشتر