کلیدواژه‌ها = ارسطو
بازخوانی عقل آناکساگوراس در روانشناسی ارسطو

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 79-100

10.48308/kj.2024.234351.1219

محمد حبیب اللهی؛ احمد عسگری


چیستی «گزاره‌های نخستین» در فلسفه‌ی ارسطو و نسبتِ آن با بدیهیاتِ شش‌گانه

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 243-266

10.48308/kj.2023.231826.1172

کرامت ورزدار؛ احد فرامرزقراملکی؛ عبدالرسول کشفی


بررسی مفهوم‌سازی خدا در ارسطو و کندی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 177-194

10.29252/kj.2021.214310.0

حسن عباسی حسین آبادی؛ مستانه کاکایی


پرسش از امکانِ تشکیلِ جامعه اصیل بر مبنای خوانشِ پدیدارشناسانه هایدگر از «اخلاق نیکوماخوس»

دوره 12، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 213-233

سید مجید کمالی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول


زمان و مکان در اندیشه ارسطو و سهروردی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 37-50

عزیزالله افشار کرمانی؛ فاطمه بابامرادی


استعاره‌های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف

دوره 7، شماره 2، اسفند 1393

وحید خادم زاده؛ محمد سعیدی مهر


رابطۀ قوه و امکان در Θ3

دوره 4، شماره 2، اسفند 1390

احمد عسگری