خوانش هایدگر از روایت هوسرل درموردِ حیث التفاتی

سید محمد تقی شاکری

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 111-133

چکیده
   هایدگر از ابتدا فهم پدیدارشناسی را با نقد هوسرل آغاز کرد و، در بیشتر نوشته‌های خود، از تأثیر آرای هوسرل بر اندیشۀ خود و وام‌داری‌اش به او سخن گفته است. وی که اصلی‌ترین مسئلۀ پدیدارشناسی را روشن‌سازی معنای فلسفی خودش می‌دانست به‌شیوۀ «با هوسرل ضدّ او اندیشیدن» را مشخصۀ کار خود در توجه به پدیدارشناسی قرار داد. از طرف دیگر، ...  بیشتر

تفسیر هستی‌شناسانۀ نظام به‌مثابۀ ساختار نظم هستی نزد هایدگر (با تأکید بر اصل اینهمانی در نظام آزادیِ شلینگ)

الهام السادات کریمی دورکی؛ محمد جواد صافیان

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 151-172

چکیده
   امکان «نظام» و خواست آن چونان شیوه‌ای از کشف مجدد هستیِ بشری مشخصۀ عصر مدرن است. هایدگر در رسالۀ شلینگ دربابِ ذات آزادیِ انسان (1936)، با طرح پرسش از چیستی نظام و مقایسۀ آن با ایدئالیسم آلمانی، برای شناخت بنیان فکریِ دورۀ مدرن شرایطی را در نظر می‌گیرد که تشکیل نظام لازمۀ آن است. او با گذر از مفهوم نظام که ساختار آن براساسِ نظم ...  بیشتر

ابرانسان، بازگشت‌ جاودان همان و تکنیک

رضا رنجبر؛ اصغر واعظی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 67-91

چکیده
   ابرانسان مشهورترین اندیشۀ نیچه است و شهرت آن محدود به فلسفه نیست. بااین‌حال و درست به همین‌ دلیل، برداشت از ابرانسان در بیشتر موارد برداشتی نادرست است. این برداشت‌های نادرست تنها به فرهنگ عمومی محدود نمی‌شود و تاحدی از دشواری و پیچیدگی طرح خود این اندیشه ناشی شده است. در این مقاله با پیگیری نوشته‌های نیچه –هماهنگ با خوانش ...  بیشتر

منطق استعلایی امیل لاسک

سعید گلستانی؛ مهدی معین‌زاده

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 195-211

چکیده
  امیل لاسک (1915-1875) آخرین نوکانتی و نقطۀ اوج این سنت شمرده می‌شود. او در گسست و پیوست سنت نوکانتی قرار می‌گیرد. وی از سویی نوکانتی است، زیرا با پروژۀ «منطق استعلایی» کانت توافق دارد. کانت و سایر نوکانتی‌ها در هر دو مکتب ماربورگ و بادن مقولات را نه همچون ارسطو به‌عنوانِ اموری هستومند در ابژه، که در فاهمۀ سوژه می‌جستند. ولی از سوی ...  بیشتر

وساطت علیت به معنای یونانی در درک هایدگر از تکنولوژی

سید محمد مهدی موسوی مهر

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  هایدگر برای دست‌یابی به ذات تکنولوژی می‌کوشد تا از مفهوم شایع تکنیک عبور کند و به برداشتی نو دست یابد. در این مقاله تبیین شده است که این کار از طریق احیاء مفهوم یونانی علیت صورت می‌گیرد. برای این منظور او با طرحی ابتکاری، مفهوم ابزار را در کنار مفهوم علیت قرار می‌دهد و مدعی است که از این طریق ذات تکنیک قابل دست‌یابی است. تفسیر علیت ...  بیشتر

اهمیت بررسی آثار فردید جوان

بیژن عبدالکریمی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  این مقاله در صدد است، با نگاهی به آثار دورة جوانی سید احمد فردید، خطوطی از سیمای شخصیت و اندیشه‌های مرحلة بعدی حیات فکری و نظری او در اختیار قرار دهد تا از این طریق زمینة قضاوت‌های علمی‌تر و منصفانه‌تری دربارة مراحل بعدی شخصیت و تفکر او فراهم آید. همچنین، نگارندة این مقاله معتقد است بررسی آثار فردید جوان می‌تواند ما را در فهم قصة ...  بیشتر