نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.29252/kj.2022.213770.0

چکیده

 امکان «نظام» و خواست آن چونان شیوه‌ای از کشف مجدد هستیِ بشری مشخصۀ عصر مدرن است. هایدگر در رسالۀ شلینگ دربابِ ذات آزادیِ انسان (1936)، با طرح پرسش از چیستی نظام و مقایسۀ آن با ایدئالیسم آلمانی، برای شناخت بنیان فکریِ دورۀ مدرن شرایطی را در نظر می‌گیرد که تشکیل نظام لازمۀ آن است. او با گذر از مفهوم نظام که ساختار آن براساسِ نظم ریاضیاتی و بنیان‌های سوبژکتیو تعیین می‌شود مفهوم نظام چونان ساختار نظم هستی را به‌کار می‌بَرَد. همسو با این تفسیر، پژوهش در اصل شکل‌گیریِ نظام و پرسش از امکان نظام آزادی مسئلۀ اصلی شلینگ در رسالۀ پژوهش‌های فلسفی دربابِ ذات آزادی انسان (1809) است. هدف این تحقیق تحلیل تفسیرِ هایدگر از مفهوم نظام است با تأکید بر اصل اینهمانی در نظام آزادیِ شلینگ. نوشتار حاضر در جست‌وجوی پاسخ به این دو پرسش است که چگونه تلاش شلینگ برای رفع سوء‌تفسیرهای موجود از این اصل، در تعبیر‌های مختلفِ همه‌خداانگاری، امکان سازگاری نظام آزادی را فراهم می‌آورد؟ در تفسیر هایدگر، چگونه خوانش شلینگ از ضرورتِ توجه به «است» به پرسش هستی‌شناختی از معنا و حقیقتِ هستی در اندیشۀ ایدئالیسم آلمانی راه می‌بَرَد و پرسش از نظام به‌شیوۀ اتصال ساختار موجودات به‌طورِ کلی تغییر می‌یابد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Heidegger’s Ontological Interpretation of the System as the Jointure of the Order of Being (Emphasizing the Principle of Identity in Schelling’s Freedom System)

نویسندگان [English]

  • Elham Sadat Karimi Douraki
  • Dr. Mohammad Javad Safian

University of Isfahan

چکیده [English]

:The possibility of the system and its will as a way of rediscovering human the being is characteristic of the modern age. In Schelling’s Treaties on the Essence of Human Freedom (1936), Heidegger, by asking what the system is and comparing it to German idealism, considers the conditions necessary for the formation of the system in order to understand the intellectual foundation of the modern age. Through the concept of the system, the jointure of which is determined on the basis of mathematical order and subjective foundations, Heidegger uses the concept of the system as the jointure of the order of being. Research on the formation of the system and the question of the possibility of a system of freedom is also the main issue of Schelling in his treatise on The Philosophical Studies of the Essence of Human Freedom (1809). The purpose of this research is to analyze Heidegger’s interpretation of the concept of system by emphasizing the principle of identity in Schelling’s system of freedom. The present article considers two questions: How does Schelling’s attempt to eliminate the existing misinterpretations of this principle in the various interpretations of the pantheism provide the possibility of the compatibility of the freedom system? In Heidegger’s interpretation, how does Schelling’s reading of the necessity of paying attention to “is” lead to an ontological question of the meaning and truth of being in German idealism, how does the question of the system changes in the way the structure of beings is connected in general?

کلیدواژه‌ها [English]

  • System
  • jointure
  • identity
  • Heidegger
  • Schelling
بیرشک، زهرا، (1394). «امکان سیستم آزادی؛ بررسی درسگفتارهای هایدگر دربابِ رسالۀ «در باب آزادی بشر و مسائل پیوست به آن (شلینگ)»، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: تهران.
بیرشک، سپیده، (1400)،  از متافیزیک شر تا نظام عشق؛ خوانش انتقادی تفسیر هایدگر از رسالۀ آزادی شلینگ به‌ضمیمۀ سیستم آزادی (از درسگفتار 41 مارتین هایدگر)، چاپ اول، تهران: نقد فرهنگ.
سالمن، رابرت. سی و هیگینز، کتلین‌ام (1395)، تاریخ فلسفۀ غرب 6 (عصر ایدئالیسم آلمانی)، ترجمۀ سید مسعود حسینی، تهران: حکمت.
شلینگ، فردریش ولیهلم (1397)، دربابِ تاریخ فلسفۀ جدید (درس‌گفتارهای مونیخ)، ترجمۀ سید مسعود حسینی، تهران: نشر شب‌خیز.
شلینگ، فردریش ویلهلم (1398)، پژوهش‌های فلسفی دربابِ ذات آزادی انسان، ترجمۀ مجتبی درایتی و ابولحسن ارجمند تاج‌الدینی، تهران: نشر شب‌خیز.
کانت، ایمانوئل (1389)، نقد عقل محض، ترجمۀ بهروز نظری، کرمانشاه: انتشارات باغ نی، چاپ اول.
هگل،گئورگ ویلهلم فردریش (1396)، تفاوت میان دستگاه فلسفی فیخته و شلینگ، ترجمۀ زیبا جبلی، تهران: انتشارات شفیعی.
هایدگر، مارتین، «عصر تصویر جهان»، فصلنامۀ دانشگاه تهران، ترجمۀ حمید طالب‌زاده، شمارۀ 1، صص 156-139، 1379.
هایدگر، مارتین (1397)،  اصل بنیاد، ترجمۀ طالب جابری، تهران: انتشارات ققنوس.
مؤمنی، ناصر (1395)، واکاوی اصل اینهمانی خوانشی از «اینهمانی و تمایز» اثر مارتین هایدگر به انضمام مقدمۀ جان استمبو، تهران: نقد فرهنگ.