نویسنده = نادر شایگان فر
مطالعة نسبت هنر با پروبلماتیزه‌کردن در اندیشه‌های میشل فوکو

دوره 14، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 135-149

10.29252/kj.2022.223724.1065

محمدعلی عبدالمحمدی؛ نادر شایگان فر


خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی

دوره 13، شماره 1، مرداد 1399

بهروز عوض پور؛ نادر شایگان فر؛ بهمن نامورمطلق


تبیین نسبت معرفت شناسی ابزارانگارانه ی جان دیویی و رهیافت هرمنوتیکی

دوره 12، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 29-48

مهناز انصاری؛ نادر شایگان فر


تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 127-166

هانیه دلاوریان؛ نادر شایگان فر


تبیین تلقی پدیدارشناسانۀ مرلوپونتی از نقاشی‌های سزان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1390

نادر شایگان‌فر؛ پرویز ضیاء شهابی