نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

نظرات فرانک سیبلی در میان فیلسوفان معاصر علاقمند به زیباشناسی تأثیرگزار بوده است. اگرچه عمده ی بررسی ها، تنها بر روی کارهای اولی اش تمرکز داشته اند. وی در مباحث زیباشناختی چنین استدلال می کند که مفاهیم زیباشناختی به آن صورت قاعده مند یا مقید نیستندکه بتوان یک واژه زیبایی شناختی را صرفاً با امکان مشخص ساختن ویژگی های نازیباشناختی شیء به درستی بکاربرد. در نتیجه، شخصی با چشم و گوش و هوش طبیعی شاید قادر به مشاهده ویژگی های زیبایی شناختی شیء نباشد. (از آنجائیکه صرفاً ویژگی های نازیباشناختی با این توانمندی ها قابل مشاهده هستند) از این رو وجود "ذوق" جهت تمیز دادن این ویژگی های زیبایی شناختی و به کاربردن درست این نوع واژگان مورد نیاز است. در این مقاله، شرح سیبلی در رابطه با کیفیات و احکام زیباشناختی و به موازات آن جایگاه ذوق به عنوان نوعی توانایی ادراکی، مورد بررسی قرار می گیرد به علاوه دلیل اینکه چگونه ممکن است منتقد از قضاوت های زیباشناختی دفاع و مخاطب را در مشاهدات خود سهیم گرداند مورد تأمل و مداقه قرار گرفته است. از این رو مقاله به شیوه ای مبتنی بر ارائه مثال ها و نمونه ها برآن است تا به تبیین دقیق روش هایی بپردازد که به مدد آنها حس زیبایی شناختی مخاطب گسترش یافته و این پرسش را پیش رو بگذارد که چگونه می توان از این طریق بر واژگان زیباشناختی تسلط یافته، چرا که پاسخ با این مهم، پاسخ به گفتمان منتقد است.

عنوان مقاله [English]

The Statement of Aesthetic Qualities and Judgments Based on Frank Sibley’s Critical Discourse

چکیده [English]

Frank Sibley’s ideas have affected contemporary philosophers’ views interested iaesthetics. In this regard, most studies have focused on his initial works. He argues in aesthetics that aesthetic notions are not so rule-based that one can well use an aesthetic word merely by distinguishing the non-aesthetic features of an object. Therefore, a person with normal eyes, ears and brain may not be able to distinguish the aesthetic features of the object (because only non-aesthetic features could be distinguished by these abilities). Thus, the existence of “taste” is necessary for distinguishing the aesthetic features and proper use of such words. This paper studies Sibley’s ideas regarding aesthetic qualities and judgments as well as the role of taste as a cognitive ability. Furthermore, the reason why a critic may defend aesthetic judgments and share his findings with addressees has been investigated. So, the paper, based on examples, seeks to precisely state the methods by which the aesthetic feelings of the viewer are nurtured and to pose this question that how through this, one can gain mastery of aesthetic words because the answer to this question gives information on the critic’s discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

 • aesthetic and non-aesthetic notions –cognition –taste
 • aesthetic judgments –critic
 1. فهرست منابع
 2. - آرناسون، ه.ه.، تاریخ هنر مدرن، ترجمه مصطفی اسلامیه، چاپ دوم، تهران، نشرآگه، 1383.
 3. - کانت، امانوئل، نقد قوه حکم، مترجم: عبدالکریم رشیدیان، تهران، نشر نی، 1377.
 4. - کرنر، اشتفان، فلسفه کانت، مترجم: عزت اله فولادوند، تهران، نشرخوارزمی،1380.
 5. - هارت، فردریک، سی و دو هزار سال تاریخ هنر، ترجمه موسی اکرمی و دیگران، چاپ اول، تهران، نشر پیکان،1382.
 6. -Brady, Emily, ”An Introductionto Sibley’s Vision, “ Aesthetic Concepts: Essays After Sibley. Oxford: Clarendon Press, 2001, 1-22.
 7. - Budd, Malcolm , ”Sibley’s Aesthetics, “The Philosophical Quarterly.Vol. 52, No. 207. Oxford: Clarendon Press, 2002, 238-246.
 8. - Cohen, Ted, ”Aesthetics/Non-Aesthetics and the Concepts of Taste, “ in Theoria. Vol. 39, No. 1, New Jersey: Blackwell Publishing, 1973,113-152.
 9. - Cooke, Brandon, ” Review: Sibley’s Legacy, “ in Journal of Aesthetics Education. Vol. 39, No. 1, Illinois: University of Illinois Press, 2005, 105-118.
 10. - Mackinnon, John E, ”Scruton, Sibley and Supervenience, “ The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2000, 383-392.
 11. -Macdonald, Margaret,”on aesthetic judgements, “ 13 on criteria of identity for works of art 89 on discerning aesthetic features ,1956,14-15.
 12. - Sibley, Frank, ” Aesthetic Concepts, “In John Benson, Betty Redfern & Jeremy Roxbee Cox (eds,). Approach to Aesthetics – Collected Papers. Oxford: Clarendon Press, 1-23. First published in Philosophical Review. Vol. 68, 2001a, 1959, 421-450.
 13. - Sibley, Frank, ”Aesthetic and Non-Aesthetic , “ In John Benson, Betty Redfern & Jeremy Roxbee Cox (eds.(, Approach to Aesthetics – Collected Papers. Oxford: Clarendon Press, 33-51. First published in Philosophical Review. Vol. 74, 2001b, 1965, 135-159.
 14. - Sibley, Frank, ” About Tast , “In John Benson, Betty Redfern & Jeremy Roxbee Cox (eds.(, Approach to Aesthetics –Collected Papers. Oxford: Clarendon Press, 2001d,1965,52-53.
 15. - Sibley, Frank, ”Objectivity and Aesthetics, “ In John Benson, Betty Redfern & Jeremy Roxbee Cox (eds.(, Approach to Aesthetics – Collected Papers. Oxford: Clarendon Press, 71-87, First published in Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume No. 42, 2001f, 1968, 31-54.