علمی - پژوهشی
تاریخ‌مندی فهم و چالش نسبیت‌گرایی

اصغر واعظی؛ حمیده ایزدی‌نیا

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  گادامر به پیروی از هیدگر نگاهی هستی‌شناختی به تاریخ و فهم دارد، زیرا هستی انسان را یک هستی افکنده شده در جهان می‌داند که به تاریخ تعلق دارد و پیشاپیش متأثر از تاریخ است. در نتیجه، فهم نیز به عنوان یکی از حالت‌های هستی انسان، متأثر از تاریخ است. اما این نگاه او به تاریخ زمینه‌ساز این نقد اساسی می‌شود که وی نمی‌تواند از توصیف هستی‌شناختی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
وساطت علیت به معنای یونانی در درک هایدگر از تکنولوژی

سید محمد مهدی موسوی مهر

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  هایدگر برای دست‌یابی به ذات تکنولوژی می‌کوشد تا از مفهوم شایع تکنیک عبور کند و به برداشتی نو دست یابد. در این مقاله تبیین شده است که این کار از طریق احیاء مفهوم یونانی علیت صورت می‌گیرد. برای این منظور او با طرحی ابتکاری، مفهوم ابزار را در کنار مفهوم علیت قرار می‌دهد و مدعی است که از این طریق ذات تکنیک قابل دست‌یابی است. تفسیر علیت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دیدگاه مشکل‌آفرین کانت دربارۀ وجود وناکامی رویکرد منطقی در حل آن

میرسعید موسوی‌کریمی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  جِرُمی شیفر نشان داد که رویکرد کانت به مسئلۀ وجود، دست‌کم دو نتیجۀ مشکل‌آفرین به بار می‌‌آورد. بر مبنای مشکل نخست، که «مشکل تناقض» نام‌گذاری شده است، نتیجۀ رویکرد کانت این است که «وجود»، هم محمولِ واقعی باشد، هم محمولِ غیرواقعی. بر مبنای مشکل دوم، موسوم به «مشکل بیهوده‌گویی»، دیدگاه کانت منجر به این نتیجۀ غیرقابل قبول می‌شود ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نگاهی به مفهوم امر متعال در اندیشۀ‌ هانا آرنت و فمینیسم

نیکو سرخوش

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  امروز به ‌نظر می‌رسد که مفهوم‌‌‌پردازی در مورد سیاست و ارائۀ چارچوبی دقیق از مختصات آن، از مسائل اصلی فلسفۀ سیاسی است. در این میان هانا آرنت با ترسیم مرزبندی دقیقی میان حوزۀ عمومی و حوزه‌ خصوصی و یا شهروند و انسان، وضعیتی متعال را برای قلمروی قائل می‌شود که بنابر تعریف، تنها در آن‌جاست که کنش سیاسی انجام‌پذیر است. به ‌نظر می‌رسد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقطه‌های پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانی در موضوع معرفت الهی

آرزو ابراهیمی دینانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  معرفت از کلیدی‌ترین موضوعاتی است که با تفاوتی بنیادین با علم، مقام عارف بالله را از عالم علم متمایز می-سازد. با تأمل در سخنان حلاج و ابوالحسن خرقانی و تحلیل دیدگاه نظری ایشان می‌توان به نوعی پیوند میان جهان‌بینی عرفانی این دو عارف بزرگ از طریق اظهار نظرات مشابه آنها در باب معرفت الهی اشاره کرد. حلاج با قایل شدن به دو ویژگی خاص برای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شبان‌کارگی مسیحی؛ انکار یا آفرینش سوژه؟

عارف دانیالی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  در این مقاله سعی شده است مفهوم شبان‌کارگی و رابطۀ آن با انکار یا آفرینشِ سوژه تشریح گردد. فوکو همچون نیچه با تقلیل اخلاق شبانی به خواستِ قدرت و اعمال سلطه، غایت چنین اخلاقی را انکار سوژه و نیستانگاری می‌داند که در شکل نفیِ زندگی و کین‌توزی به هرآنچه نیرومند و سرشار است، به نمایش نهاده می‌شود. شبان، سوژۀ مسیحی را به اُبژۀ معرفتی تبدیل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جایگاه معاد در فلسفۀ ابن‌ سینا

نصرالله حکمت؛ محبوبه حاجی زاده

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  معاد در فلسفۀ ابن‌سینا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این موضوع از وفور تألیفات وی که به معاد اختصاص یافته، آشکار می‌شود. آنچه در مورد ابن‌ سینا محلّ مناقشه است، دیدگاه وی نسبت به معاد جسمانی است. مسألۀ معاد در فلسفۀ ابن‌ سینا، بین نفی و اثبات جسمانی بودن معاد معلق است. در آثار ابن ‌سینا دو دیدگاه اصلی در بحث از معاد جسمانی ...  بیشتر