علمی - پژوهشی
بسط حقیقت وجود در عرفان نظری و پیامدها

حمیدرضا هاشمی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  بدون شک نظریۀ وحدت شخصی حقیقت وجود را می‌توان از تأثیرگذارترین نظریه‌ها در عرصۀ عرفان نظری و ادبیات عرفانی و فلسفۀ صدرالمتألهین شیرازی برشمارد. این دیدگاه با تکیه بر شهود عرفانی، چشم انداز جهان هستی را این‌گونه ترسیم می‌نماید که تنها در جهان هستی یک واقعیت است که خود را در تعینات و صورت‌های گوناگون نمایان ساخته است. پذیرش و هضم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحول زیبایی‌شناسی در فلسفۀ هنر هگل

احمد علی اکبر مسگری؛ سید محمد مهدی ساعتچی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  هگل طرح سوبژکتیو و تقلیل‌گرایانۀ پروژۀ زیبایی‌شناسی در فلسفۀ عصر روشنگری را در نظام فلسفی خود دگرگون کرده و مسیر تازه‌ای را جایگزین آن می‌کند، به طوری که در این رویکرد تازه،‌ موضوع «ذوق» جای خود را به بازاندیشی پیرامون نسبت هنر و حقیقت می‌دهد. هگل با تجدید نظر در میراث اندیشۀ روشنگری و به تبع آن، ممتاز کردن هنر در حیطۀ زیبایی‌شناسی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل فلسفی در نظریۀ عالم هنر آرتور دانتو

محمدرضا شریف زاده؛ اسماعیل بنی اردلان

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  این مقاله به تبیین اهمیت تحلیل فلسفی در رویکرد دانتو برای تعریف هنر می‌پردازد. فلسفۀ هنر دانتو در تلاقی سنت فلسفی قاره‌ای و تحلیلی قرار دارد، ضمن آنکه رویکرد او به فلسفۀ هنر را می‌توان پساتحلیلی نیز خواند. دانتو علی‌رغم ممنوعیت نوویتگنشتاینی‌ها برای تعریف هنر، تلاش دارد که تعریف کاملی از آن ارائه دهد. در نظریۀ او با عنوان «عالم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی رابطه ذهن و بدن از منظر کارکردگرایی

رضا صفری کندسری؛ حسین واله

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  مسأله ذهن و بدن یکی از مسایل اساسی فلسفه است که به رابطه حالات ذهنی و حالات مغزی (فیزیکی) می‌پردازد. دوگانه‌انگاری جوهری، حالات ذهنی را متمایز از حالات بدنی می‌داند و هر کدام از نفس و بدن را دو جوهر متفاوت می‌داند که ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. رفتارگرایی حالات ذهنی را حالات رفتاری می‌داند و حالات ذهنی را به حالات رفتاری تقلیل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مسأله زیست‌جهان در پدیده‌شناسی هوسرل

لیلا سیاوشی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  به باور هوسرل تحت تأثیر علم گالیله‌ای، جهان عینیِ علم که در اندیشه انسان غربی جدید به عنوان واقعیت قلمداد می‌شود، جانشین زیست‌جهان یعنی جهان تجربه مشترک شده است. هوسرل از یک سو در مخالفت با نظر عینی بر جهان تأکید می‌کند که زیست‌جهان «بنیاد ِمعنی» تفکر علمی و حوزه بداهت‌های اولیه است. از سوی دیگر به نظر او نتایج علمی برای زیست‌جهان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل جایگاه آگاهی در علم‌النفس ارسطو از منظر فلسفۀ ذهن معاصر

علی سنایی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  اصطلاح آگاهی در فلسفۀ ذهن معاصر، ریشه در خوانش روان‌شناختی دکارت و افلاطونیان کمبریج در قرن هفدهم دارد؛ ولی می‌توان افق دیدگاه ارسطو دربارۀ ادراک حسی را از جهاتی خاص به مبحث آگاهی در فلسفۀ امروز نزدیک کرد. ارسطو بحث ادراک حسی را در چارچوب رابطۀ نفس- بدن طرح می‌کند، بنابراین ابتدا با تحلیل معنایی جوهر، به رابطه نفس- بدن می‌پردازیم. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی انتقادی نگرش وجودی ملاصدرا از منظر میر قوام‌الدین رازی تهرانی

علی اوجبی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  میر قوام‌الدین محمد رازی تهرانی(درگذشتۀ 1093 ق) یکی از حکمای عصر صفوی و از نمایندگان و شارحان مکتب ملارجبعلی تبریزی(درگذشتۀ 1080 ق) در حوزۀ فلسفی اصفهان به شمار می‌آید. میر قوام الدین رازی تهرانی، همانند استادش، ملارجبعلی تبریزی، از منتقدان جدی آرای ملاصدرا است. او در مواضع متعدد از آثارش، به نقد مبانی و مسائل بنیادین فلسفة ملاصدرا پرداخته ...  بیشتر