بدن آگاهی و نسبت آن با معماری بر اساس فلسفه زیبایی جان دیویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

زیبایی شناسی همگانی معماری بر اساس آرای جان دیویی بر سه مولفه ی بدن،محیط وتجربه برای همگان استوار است. پرسش بنیادین در این پژوهش،چیستی بدن و تناسب آن با زیبایی شناسی است.مولفه ی کالبد-بدن در روند تحقیق با گزاره های تن آگاهی،حس آگاهی،پسا بدن،جنسیت،بدن تجربه،بدن-شی ابژه،بدن-موقعیت بررسی شد و تناسب با زیبایی شناسی همگانی با روش تحلیلی استنباطی انجام شد.مرز بین مولفه ی کالبد-بدن با مولفه ی محیط-طبیعت متغیر تبیین شد که با توجه به شرایط زیست محیطی-زیست انسانی و موقعیت بینابینی شاکله ای به مانند هندسه ی متغییر و نوبه نو شونده ی تعاملی تکوینی به خود می گیرد و معماری به سان "ابزار" و"بدن امتداد یافته" در راستای اهداف آرمانی انسان در بستر زندگی تجربه می شود.الگوواره بدن و معماری در این تجربه همگانی،منشوری و زیبایی شناسانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BodyAwareness and its Relation to Architecture based of Aesthetics John Dewey *

نویسندگان [English]

 • mostafa hosein zadeh
 • Mohammad reza Sharif Zadeh
auhtor
چکیده [English]

According to the ideas of Jon Dewey, the universal aesthetics of architecture is based on three elements of body-frame, environment, and experience for everyone. The fundamental question in this study was to define what the body is and how it is related to universal aesthetics. The body-frame element was studied with the statements of body awareness, sensory awareness, post-body, gender, body experience, body-object, and body-position and in relation to the universal aesthetics of architecture using an analytical-deductive method.
The boundaries of the body frame with the environment-nature was found to be variable. These boundaries take a changing, innovative, interactive and evolutionary form, like geometry, in accordance with the conditions of the environment, human biology, and interstitial conditions. Architecture is experienced in line with human ideal goals in the context of life as a "tool" and an "extension to the body". The paradigm of body and architecture in this experience is universal, prismatic, and aesthetic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Universal Aesthetics Model
 • Architectural Aesthetics
 • Body Awareness – Aesthetics of John Dewey – Architectural Frame
 1. - الکساندر، کریستوفر، سرشت نظم، فرایند آفرینش حیات، ترجمه رضا سیروس صبری، علی اکبری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1393.
 2. - ایگلتون، تری، درآمدی بر ایدئولوژی، ترجمه‌ی اکبر معصوم بیگی، تهران: نشر آگه، 1381.
 3. - بانی مسعود، امیر، پست‌مدرنیته و معماری، تهران: انتشارات خاک، چاپ چهارم، 1392.
 4. - توکلی، شروین، تبارشناسی انسان – فرگشت انسان، تهران: انتشارات شورآفرین، چاپ اول، 1394.
 5. - جنکز، چارلز، معماری پرش کیهانی، ترجمه‌ی وحید قبادیان، داریوش اسدزاده، تبریز، انتشارات آزاد اسلامی واحد تبریز، 1393.
 6. - حسین‌زاده، مصطفی، «به کار گیری اندیشه ساختارزدایی در معماری با نگاهی به آثار برنارد چومی»، شناخت، بهار و تابستان 16-83-59، 1395.
 7. - داتون، دنیس، مقوله‌های عام زیبایی‌شناسی، ترجمه‌ی نجومیان، امیرعلی و احمدزاده، شیده، دانشنامه زیبایی‌شناسی، تهران: فرهنگستان هنر، چاپ پنجم، 1391.
 8. - داوکینز، ریچارد، سرگذشت شگفت‌انگیز حیات روی زمین، ترجمه‌ی محمدرضا توکلی صابری، تهران: انتشارات معین، چاپ نخست، 1396.
 9. - دیویی، جان، هنر به منزله‌ی تجربه، ترجمه‌ی مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس، 1391.
 10. - رُرتی، ریچارد، فلسفه و امید اجتماعی، ترجمه‌ی عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، تهران، نشر نی، 1393.
 11. - روش، ف، «تحول مورفینگ»، ترجمه‌ی اکبر برزگر مولان، معماری و فرهنگ، 20، زمستان: 41-39، 1383.
 12. - زومتور، پتر، اتمسفر، ترجمه‌ی علی‌ اکبری، تهران: انتشارات پرهام نقش، 1394.
 13. - شایگان‌فر، نادر، زیبایی‌شناسی زندگی روزمره، دیویی و هنر پاپ، تهران: نشر هرمس، 1391.
 14. - شوسترمن، ریچارد، «بدن خاموش و پاچوبین فلسفه»، ترجمه‌ی هانیه یاسری، مرلوپونتی ستایشگر فلسفه، تهران: انتشارات ققنوس، 1391.
 15. - کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، 1376.
 16. - کار، نیکلاس، اینترنت با مغزها چه می‌کند، ترجمه‌ی امیر سپهرام، تهران: انتشارات مازیار، 1392.
 17. - کریر، راب، تناسبات در معماری، ترجمه محمد احمدی‌نژاد، تهران: نشر خاک،1380.
 18. - گاستون، باشلار، بوطیقای فضا، ترجمه‌ی مریم کمالی، مسعود شیربچه، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1392.
 19. - لاوسون، برایان، زبان فضا، ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر، فؤاد کریمیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1391.
 20. - لین، ریچاردجی، ژان بودریار، تهران: انتشارات فرهنگ صبا، چاپ اول، 1387.
 21. - مالپاس، سایمون، پست مدرن، ترجمه حسین صبوری، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ اول، 1386.
 22. - معماریان، غلامحسین، سیری در مبانی نظری معماری، تهران: ناشر مولف، چاپ نهم، 1393.
 23. - موللی، کرامت، مبانی روانکاوی فروید، لاکان، تهران ، نشر نی، 1383.
 24. - ونتوری، رابرت، پیچیدگی و تضاد در معماری، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان، متن‌های برگزیده از مدرنیسم تا پست-مدرنیسم، تهران، چاپ دهم، 1392.
 25. - وینیمون، فردریک دو، بدن آگاهی، ترجمه‌ی مریم خدادادی، تهران: انتشارات ققنوس، 1393.
 26. - هابرماس، یورگن، راه برون رفتی از فلسفه سوژه: خرد ارتباطی در مقابل خرد سوژه محور، ترجمه‌ی حسن بشریه، متن-های برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراستار فارسی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، 1392.
 27. - هال، استیون، پرسش‌های ادراک، پدیدارشناسی معماری، ترجمه‌ی مرتضی نیک‌فطرت، صدیقه میرگذار، احسان بی‌طرف، تهران: انتشارات کتاب فکرنو، 1395.
 28. - یورماکایا، کاری، مقدماتی بر روش‌های طراحی معماری، ترجمه‌ی کاوه بذرافکن، تهران: انتشارات آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، چاپ اول، 1394.
 29. منابع لاتین
 30. - Bergren, Ann, Architecture Gender Philosophy, in Stratagies in Architectural Thinking, Cambridge: Mitpress, 12, 1994.
 31. - Deleuze. G, 2003. The Fold Leibniz and Baroque. Forward & Translated By T.Conley, London: Continuum, 2008.
 32. - Dewey, John, Reconstruction in Philosophy, Boston: Beacon Press 1972.
 33. - -----------------, Art as Experience, New York: Capricon Books, G.P. Putnum’s Sons, 1958.
 34. - -----------------, Experience and Nature, Chicago, Open Court Publishing Company, 1971.
 35. - Eliot, Anthony, Pshychoanalytic Theroy, Oxford, Black well.
 36. - Gallagher, s., and zahavi, D., The Phenomenological mind: An Introduction to Philosophy of mind and Cognitive Science, London: Routledge.
 37. - Gibson, J.J, The Ecological Appoarch To Visual Perception, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbam, 1986.
 38. - Ishizu, T and Zeki, S, Toward a brain – based Theory of Beauty: Plosone 6(7) e21852, 2011.
 39. - Latour, Bruno, Ressembling The Social: An introduction To Actor-network-Theory, Oxford University Press, 2005.
 40. - O’shaughnessy, B, Proprioception and The Body Image, In H.L.Bermadez, T.Marcel, N.Eilan, (eds), The Body and The self, Cambridge (Mass): Mitpress, 1995.
 41. - Perez – Gomez, Alberto, “The Renovation of The Body” John Hejguk and The Cultural Relevance of Theoretical Project, “AA Files 13, No.8 Autumon 29, 1986.
 42. - Rendell, J., Gendered Speace: Encountering Anthropology, Architecture and Feminism in The Burlington Arcade “. In Architecture & Anthro pology, London: Architectural Design, Vol.66.11.12, 1996.
 43. - Rush, F.L, On Architecture: Thinking in Action, London: Rutledge, Ryker, L.(ed), 2009.
 44. - Schilder, P., The Image and Appearance of the Human Body. New York: International Universities Press, 1935.
 45. - Seligman, Martin, Homo Prospectus, London: Oxford University Press.
 46. - T Schumi, Bernard, Architecture and Disjunction, Cambridge, Ma and London: Mit Press: (3rd Edition), 1996.
 47. - Vidler, Anthony, (1992) The Architectural Uncanny, Cambridge: Mitpress.
 48. - Woodward, Anthony, Living in The Eternal: Astray Of George Santayana, Nashville: Vanderbilt University Press, 1988.