نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دانشگاه مازندران

چکیده

مقاله حاضر، ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی امر پیشین تصریح می کند که این مفهوم در اندیشه کانت به مثابه قوام بخش احکام ضروری و معرفت شناختی ایفای نقش می کند و در اندیشه هایدگر و گادامر به وجهی دیگر ادامه حیات می دهد. این مقاله در جستجوی فهم این مساله است که وجوه معرفت شناسانه و هستی شناسانه از امر پیشین در اندیشه هایدگر و گادامر چگونه خود را نشان می دهد. کانت در ساحت معرفت شناختی و هایدگر در ساحت هستی شناختی امر پیشین را بکار برده و گادامر به روایتی دیگر امر پیشین را در امتزاج این دو دیدگاه معرفت شناختی و هستی شناختی با یکدیگر قرار می دهد. به اختصار می توان گفت، امر پیشین در معرفت شناسی کانت، جزء ساختار لاینفک ذهن بوده و لازمه تحقق حکم ناظر بر واقع است. در هستی شناسی هایدگر، امر پیشین درک پیشین از وجود است که بنیاد شناخت در ساحت تجربه است و در اندیشه گادامر امر پیشین، ضرورتی عقلانی است که تاریخمندی فرد و تعلق آن به سنت و جامعه، وجه هستی شناختی آن است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The priori in the thought of Kant, Heidegger, and Gadamer

نویسندگان [English]

 • Mehdi Khabbazikenari 1
 • Neda Rahbar 2

1 Assistant professor University of Mazandaran

2 Student of University of Mazandaran

چکیده [English]

This article seeks to understand that the epistemological and ontological aspects of the priori. This concept plays a role in the thought of Kant as the consistency of essential and epistemological terms. And in Heidegger's and Gadamer's thoughts, life continues to exist. This article seeks to understand that the epistemological and ontological aspects of the former are reflected in Heidegger and Gadamer's thoughts. Kant, in the epistemological context, and Heidegger uses in the ontological field, and Gadamer place on the combination of these two epistemological and ontological views. In short, the priori in Kant's epistemology is an integral part of the mind and is necessary for the realization of the reality and experience. In Heidegger's ontology, the priori is the former perception of being that the foundation of knowledge is in the realm of experience. And in Gadamer's thought, the priori is a rational necessity that the history of the individual and its belonging to the tradition and society are its ontological nature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the priori. Heidegger. Gadamer. epistemology . ontology
 1. منابع
 2. - افلاطون . دوره آثار افلاطون. ترجمه محمدحسن لطفی. مجلدات 3و1 . چ سوم. تهران .انتشارات خوارزمی. 1380
 3. - ارسطو . مابعدالطبیعه . ترجمه محمد حسن لطفی . تهران. انتشارات طرح نو . ( 1385)
 4. - استیس. والتر ترنس. فلسفه هگل . ترجمه حمید عنایت . جلد 1 . چ 8 . . تهران انتشارات امیرکبیر. ( 1381)
 5. - اشمیت . لارنس کی . درآمدی بر فهم هرمنوتیک . ترجمه بهنام خداپناه. تهران. نشر ققنوس . ( 1395)
 6. - پالمر . ریچارد. علم هرمنوتیک . ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. چ 8 . تهران .نشر هرمس . ( 1393)
 7. - پوپر . کارل ریموند . جهان گرایش ها، دو پژوهش درباره علیت و تکامل. ترجمه عباس باقری. تهران. نشر فرزان .( 1381)
 8. - پوپر . کارل ریموند. شناختی عینی . برداشتی تکاملی. ترجمه احمد آرام . تهران انتشارات علمی و فرهنگی . ( 1374)
 9. - خبازی کناری . مهدی . از difference تا Differance سیر تکوین ساختارزدایانه مفاهیم دریدا . تهران . انتشارات حکایت قلم نوین . ( 1394)
 10. - خبازی کناری . مهدی . بالو .فرزاد . افلاطون .سوسور . تهران .انتشارات حکایت قلم نوین ( 1394)
 11. - خبازی کناری . مهدی . دریدا . هوسرل .تعلیق یا تمکین . انتشار یافته در نشریه علمی پژوهشی فلسفه . سال 43 .شماره 2. صص 56-39 . ( 1395)
 12. - خبازی کناری . مهدی . مقایسه مبانی فلسفی منطق ارسطویی و فازی . انتشاریافته در دو فصلنامه علمی – تخصصی مرکز پژوهشی دائره المعارف علوم عقلی اسلامی (معارف منطقی) . سال سوم . شماره1 . پیاپی 4 . صص 70-49 . ( 1395)
 13. - خبازی کناری . مهدی . سبطی .صفا . بدنمندی در پدیدارشناسی هوسرل. مرلوپونتی و لویناس . انتشار یافته در نشریه علمی پژوهشی حکمت و فلسفه. سال 12 . شماره 3 . صص98-75. ( 1395)
 14. - رایشنباخ . هانسن . پیدایش فلسفه علم . ترجمه موسی اکرمی . چ دوم . تهران انتشارات علمی و فرهنگی . ( 1384)
 15. - کانت . ایمانوئل تمهیدات . ترجمه غلامعلی حداد عادل . چ دوم . تهران . نشر دانشگاهی . ( 1370)
 16. - کاسیرر . ارنست . فلسفه روشن اندیشی. ترجمه نجف دریا بندری . تهران. انتشارات خوارزمی . ( 1372)
 17. - کرونر . اشتفان . فلسفه کانت . ترجمه عزت اله فولادوند . تهران. انتشارات خوارزمی . ( 1367)
 18. - مک کواری . جان . مارتین هایدگر . ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی . تهران .چ سوم . نشر هرمس . ( 1396)
 19. - هوسرل، ادموند. تأملات دکارتی ، مقدمه ای بر پدیده شناسی، ترجمه ی : عبدالکریم رشیدیان . تهران. نشر نی. ( 1339)
 20. - هارتناک . یوستوس . نظریه شناخت کانت . ترجمه علی حقی . تهران. انتشارات علمی و فرهنگی . ( 1376)
 21. - یوئینگ . آلفرد سیریل . شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت . ترجمه اسماعیل سعادتی خمسه . تهران. نشر هرمس . ( 1388)
 22. - Cassirer, Ernst . The philosophy of Symbolic Forms . Volume III : Phenomenology of Knowledge . ( 1929 )
 23. - Cassirer, Ernst . Substance and Function and Einstein s theory of relativity , Dover Publication .Inc , New York. ( 1953 )
 24. - Dobie . Robert J . Logos and Revelation : Ibn Arabi Meister Eckhart and Mystical Hermeneutics. The catholic University of America press. ( 2010 )
 25. - Gadamer, Hans Georg . Truth and Method, Second Revised Edition, translated by Joel Weinsheimer and Donald G. New York, Continuum. (1989),
 26. - Gadamer, Hans Georg, Truth and Method . 2nd rev . edn, Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall ( tranc ) (New York. Crossroad ) (1991)
 27. - - Gadamer, Hans Georg, Truth and Method . 2nd rev . edn, Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall . New York. (1994)
 28. - Heidegger . Martin. Being and Time .translated by John Macquarrie and Edmond Robinson , Harper sanfrancisco . ( 1962 )
 29. - Heidegger . Martin. Being and Time . Joan Stambaugh ( trans ) ( Albany, NY : SUNY Press. ( 1996 )
 30. - Heidegger . Martin. Letter on Humanism . in basic writings, 2ndrev , and expanded edn , David F Krell (ed) 213-66.( New York Harper Collins ) ( 1993 )
 31. - Heidegger . Martin Ontology . Hermaneutics of Facticity . John Van Buren ( trans ) Bloomington , IN: Indiana University press. ( 1999 )
 32. - Heidegger.Martin. Phenomenological Interpretation of Kant s critique of pure reason . thranslated from German to English by Parvis Emad and Kenneth Maly . Bloomington , Indianapolis : Indiana University press. (1997)
 33. - Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason, Translated and Edited Paul Guyer and Allen W. Wood, U.S.A : Cambridge University Press. (1997)
 34. - Koch, T.. Implementation of a hermeneutic inquiry in nursing: Philosophy, rigor and representation. Journal of Advanced Nursing, 24,174-184. (1996)
 35. - Munhall, P .Philosophical ponderings on qualitative research methods in nursing. Nursing Science Quarterly, 2(1), 20-28. . (1989).
 36. - Quentin Lauer . Phenomenology : its Genesis and prospect ( Harper & Row , New York). ( 1965)
 37. - Ricoeur , Paul . Hermeneutics and The Human Sciences. Translated by John B .Thompson . Cambridge University press. ( 1990 )
 38. - Warnke , Georgia Gadamer , Hermeneutics , Tradition and Reason . polity press . ( 1987 )
 39. - Weinsheimer, Joel, Gadamer's Hermeneutics: A Reading of Truth and Method, New Haven and London, Yale University Press. (1985)