نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانش‌آموختة دکتری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آیا می‌توان خوانشی واقع‌باورانه از نظریة تأییدِ بیزی داشت. از آنجا که دست‌آوردِ کارِ دانشمندان شناخت‌های غیرقطعی است، واقع‌باوران باید نشان دهند شناختِ غیرقطعی چگونه می‌تواند دربارة واقعیتی مستقل از شناخت و شناسا باشد. و از آنجا که شناختِ غیرقطعی پذیرفته‌ترین صورت‌بندی‌اش را در نظریة تأییدِ بیزی یافته است، واقع‌باوران لازم است نشان دهند که آیا می‌توان این نظریه‌ را واقع‌باورانه تفسیر کرد. در این نوشتار، پس از معرفیِ بیزگرایی و واقع‌باوری، چند استدلال له و علیهِ تفسیرِ واقع‌باورانه از نظریة تأییدِ بیزی طرح می‌شود. استدلال می‌شود که این نظریه در منازعة واقع‌باوران و پادـواقع‌باوران بی‌طرف و بی‌نظر است، یعنی نه می‌توان آن را واقع‌باورانه تفسیر کرد و نه برعکس پاد-واقع‌باورانه. با این حال، استدلال می‌شود که شهودی که به طور معمول با تأییدِ علمی همراه است می‌تواند ما را به ‌سمتِ تفسیرِ واقع‌باورانه از بیزگرایی متمایل کند.

کلیدواژه‌ها

 1. deFinetti, B., Foresight: Its logical laws, its subjective sources. Breakthroughs in Statistics, 1, 134-174., 1937.
 2. Devitt, M., Realism and Truth (2nd edn.). Oxford: Blackwell, 1991.
 3. Dummett, M., Realism. Synthese, 52: 55-112, 1982.
 4. Earman, J., Bayes or Bust? A Critical Examination of Bayesian Confirmation Theory. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
 5. Farmakis, E., The Bayesian and the Realist: Friends or Foes? Doctoral Thesis, Department of Philosophy, Logic and Scientific Method of the London School of Economics, 2007.
 6. Laudan, L., A Confutation of Convergent Realism. Philosophy of Science, 48: 19–48, 1981.
 7. Lehman, R. S., On Confirmation and Rational Betting. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 20, No. 3., 1955.
 8. Lipton, P., Inference to the Best Explanation (second edition). London: Routledge, 2004.
 9. Magnus, P. D. and Callender, C., Realist Ennui and the Base Rate Fallacy. Philosophy of Science, 71, 320-338, 2004.
 10. Niiniluoto, I. Critical scientific realism. Oxford: Oxford University Press, 2002.
 11. Popper, Karl R., The propensity interpretation of probability. British Journal for the Philosophy of Science, 10, 25-42., 1959.
 12. Popper, Karl R., A world of propensities. Thoemmes, Bristol, 1990.
 13. Putnam, H., Mathematics, Matter and Method, Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
 14. Ramsey, F. P., "Truth and probability" in The foundations of mathematics and other logical essays: Routledge. 156-198, 2013.
 15. Talbott, W., Bayesian Epistemology. (Summer 2011 Edition).From:http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/epistemology-bayesian, 2011.
 16. Williamson, J. Bayesian nets and causality: philosophical and computational foundations, Oxford University Press, 2004.