نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

آثار ادبی و هنری خلاقه نه‌تنها معنای تازه‌ای خلق می‌کنند، بلکه شیوۀ تازه‌ای برای معناداری و درنتیجه تحول و دگرگونی ساختار ادبی و همچنین سوژۀ هنرمند را در پی دارند. معنایی که بر اساس ساختارهای از پیش موجود و هنجارهای شکل گرفته کار نمی‌کند و در واقع تنها با با دگرگون ساختن اصول پذیرفته شده، نحوه‌ جدیدی از معناداری را معرفی می‌کنند. این خصلت دگرگون‌کننده را کریستوا در زبان شاعران آوانگارد و درون یک سیستم نمادین و از پیش پذیرفته شده تشخیص می‌دهد. در نظر کریستوا در یک اثر نوآورانه و به طور کلی خلاق ادبی، عناصر متن زایشی یا خصلت نشانه­ای زبان، از تغییر جهتی در سوژه سخنگو و وجود ظرفیتی برای بازی و لذت حکایت می­کنند که اجبار و الزام کلی قانون نمادین را  نقض کرده و مفهومی از «مرز» و همچنین سرپیچی، فراروی و یا تخلف از مرز را به همراه دارد. بنابراین، این «عمل» را می‌توان پذیرش قانون نمادین و توأمان، فراروی از آن قانون جهت احیای آن دانست. موضوعی که می‌توان مصادیق آن را در قالب‌های ادبی و هنری گوناگون سراغ گرفت و بر این اساس چارچوب نظریه‌ای در ادبیات از منظر کریستوا ترسیم کرد. اما چنین نظریه‌ای می‌تواند ابعاد گوناگونی بیابد و از زیبایی‌شناسی به شکل معمول نیز فراتر رود و برای ادبیات و هنر جایگاهی فراتر از یک ابژه زیبایی‌شناسی قائل شود. امری که قادر است تحول و دگرگونی سوژه و فرهنگ را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of Revolt in Kristeva’s Philosophy of Literature

چکیده [English]

Literary and artistic works are not only creative, but also afford a new
way for signification and transformation as a result of the literary
structure and also in the artist's subject. Meaning that based on preexisting
structures and norms formed does not work only by changing
the accepted principles, a new way to introduce significant. Kristeva
recognizes the transformative nature of the avant-garde poets and in a
symbolic and pre-accepted system. She generally considered innovative
and creative elements in a work of literature, of reproductive text or
character language, change the direction of the speaking subject and the
capacity to play and enjoy virgin suggest that coercion and general
requirements symbolic law and violated the concept of "border" as well
as the violation, or violation of the border face with it. Therefore, this
"practice" can accept both the symbolic and, in front of the law to
restore it. Something that can find examples of it in various forms of
literature and art based on the theory of literature outlining the terms of
Kristeva. But such a theory can be found in various dimensions and
aesthetics beyond the usual form for literature and art beyond the realm
of an aesthetic object attribute, which could lead to the transformation
of the subject and culture.

 1. مادن ساراپ، پساساختارگرایی و پسامدرنیسم، ترجمه محمدرضا تاجیک، تهران، نشر نی، 1382.
 2. جان لچت، هنر، عشق و مالیخولیا، در : خورشید سیاه مالیخولیا، ترجمه مهرداد پارسا، تهران، رخ‌داد نو، 1388.
 3. نوئل مک‌آفی، ژولیا کریستوا، ترجمه مهرداد پارسا، نشر مرکز ۱۳۸۵.
 4. Kristeva , Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Trans Thomas gora, Alice Jrdine, Leon Roudies, Oxford: Blackwell, 1980.
 5. Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982.
 6. Kristeva, The Kristeva Reader. (ed. Toril Moi) Oxford: Basil Blackwell, 1986.
 7. Kristeva Black Sun: Depression and Melancholia. New York: Columbia University Press, 1989.
 8. Julia kristeva, Revolution in Poetic Language, trans Margaret Waller, New York, Columbia University Press, 1984.
 9. Anne-Marie Smith, Julia Kristeva, Speaking the Unspeaking, London, Pluto Press, 1998.
 10. Beardsworth Sara, Julia Kristeva: Psychoanalysis and modernity, , NY: State University of New York Press, , 2004.
 11. Noelle McAfee, Julia Kristeva, Routledge, London and New York, 2004.
 12. Toril Moi, The Kristeva Reader, Oxford: Basil Blackwell, 1986.
 13. Estelle Barrett, Kristeva Reframed, I.B Tauris, London, 2011.
 14. Megan Becker-Leckrone, Julia Kristeva And Literary Theory, Palgrave Macmillan, 2005.
 15. Sara Beardsworth, Julia Kristeva, Psychoanalysis and Modernity, Suny Press, 2004.
 16. Kelly Ives, Julia Kristeva: Art, Love, Melancholy, Philosophy, Semiotics and Psychoanalysis, Crescent Moon Publishing Édition, 2010.
 17. Kelly Oliver, Ethics, Politics, and Difference in Julia Kristeva's Writing, Routledge Édition,1993.