بازنمایی ارزش مبادله در آینۀ ارزش نشانه‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگ

10.29252/kj.2021.213944.0

چکیده

ژان بودریار (2007–1929) یکی از چهره‌های رویکرد پساساختارگرایی‌ست و موضع نظری قابل‌توجهی نسبت به امر واقع و مسائل اجتماعی دارد. در دیدگاه او، امر واقع دارای وجهی برساختی است که در بطن نظام زبانی شکل می‌گیرد و تنها به‌واسطۀ نظام نشانه‌شناختی قابل‌تبیین و درک است. به همین دلیل، نشانه در نظام اندیشۀ او مرکزیت دارد و همۀ مفاهیم در رابطه با آن بازتولید می‌شوند. او براساسِ این نظام فکری به بازتوضیح مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعۀ سرمایه‌داری می‌پردازد و بر نابسندگی مفاهیم ارائه‌شدۀ پیشین در تحلیل موردمطالعه‌اش، با توجه به ابعادِ تحولات فرهنگی و اجتماعی، تأکید می‌کند. در این مقاله، «ارزش نشانه‌ای»، به‌عنوانِ مفهوم بنیادیِ نظریۀ او در تحلیل جامعۀ سرمایه‌داری و در راستای نقد نشانه‌شناختی‌اش بر مفهوم «ارزش مبادلۀ» مارکس، واکاوی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From marx`s Exchange-value to Baudrillard`s Sign-value

نویسندگان [English]

  • moona aleseyed 1
  • Aidin Keikhaee 2
1 Allame Tabatabaee`s stedent
2 Western Studies and Science Research Institute, Institute of Humanities and Culture
چکیده [English]

Jean Baudrillard (1929 – 2007) as one of the figures of the pos‌t-s‌tructuralis‌t view, has a remarkable theoretical view concerning the real and social issues. In his view the real has a cons‌tructive side which is based on the linguis‌tic sys‌tem and it is knowable and explainable only in the semiotic sys‌tem. Hence the centrality of sign in his sys‌tem and reproduction of all concepts in its light. He tries to explain social, cultural, political and economic concepts in a capitalis‌t society based on this theoretical framework, and s‌tresses the shortcomings of older concepts in these explanations. In this paper I will evaluate the “sign value” as the principal concept in his analysis of the capitalis‌t society in light of his semiotic critique of Marx’s concept of “exchange value”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalism
  • productive society
  • consumer society
  • sign value
  • exchange value