وجود جهان خارج در نظر بارکلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

10.29252/kj.2021.213834.0

چکیده

 باور ما به واقعیت اشیا و اشخاصی که با آنها سروکار داریم موضوع بحثی بنیادی در فلسفه موسوم به مسئلۀ جهان خارج است. پرسش‌های اساسی این است که آیا ما به وجود جهان خارج معرفت داریم و آیا جهان خارج وجود دارد یا نه. معرفت‌شناسی بارکلی و تحلیل او از وجود اشیا او را بدان سو رهبر است که معرفت به وجود جهان خارج را به‌مثابۀ امر مدرک بپذیرد و معرفت به وجود جهان خارج را به‌مثابۀ امر مستقل از ذهن رد نماید. وجودشناسی بارکلی، که نتیجۀ مستقیم معرفت‌شناسی او و تحلیل او از مفهوم وجود است، او را به این نظر می‌کشاند که وجود اشیای مادی مستقل از ذهن را رد نماید، نظری که به تصورباوری بارکلی معروف است. ما در این مقاله برهان مبتنی بر تحلیل وجود، برهان مبتنی بر اصل شباهت، برهان مبتنی بر رد انتزاع و شاه‌برهان بارکلی را بررسی و نقد نموده و به این نتیجه رسیده‌ایم که همۀ برهان‌های او بر رد جهان محسوس، هرچند به‌لحاظِ ساختار منطقی معتبرند، اما، به‌علتِ اشتمال بر مقدمه‌ای نادرست، از اثبات مدعای او ناتوان‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Berkeley on the Problem of the External World

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saket Nalkiashari
  • Seyyed Mohammad Hakkak
Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Our belief in the reality of objects and  agents  is subject of  the problem of external world, as a fundamental problem in philosophy. The main ques‌tions are  whether we know  the external world and whether such a thing exis‌ts. Berkeley's ontology as a direct consequence of his epis‌temology as well as his analysis of the concept exis‌tence leads him to  accept  external world exis‌tence as a perception and to  refute independent exis‌tence of external objects, i.e. his idealism. We addressed here some of his main arguments: the argument from analysis of concept exis‌tence, the argument from  likeness, the argument from abs‌tractness refutation, and the Mas‌ter Argument,  to argue for validity and unsoundness of the arguments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berkeley
  • idealism
  • the argument from likeness
  • the argument from abs‌tractness refutation
  • the Mas‌ter Argument