وجود جهان خارج در نظر بارکلی

محمد ساکت نالکیاشری؛ سید محمد حکاک

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 131-148

چکیده
   باور ما به واقعیت اشیا و اشخاصی که با آنها سروکار داریم موضوع بحثی بنیادی در فلسفه موسوم به مسئلۀ جهان خارج است. پرسش‌های اساسی این است که آیا ما به وجود جهان خارج معرفت داریم و آیا جهان خارج وجود دارد یا نه. معرفت‌شناسی بارکلی و تحلیل او از وجود اشیا او را بدان سو رهبر است که معرفت به وجود جهان خارج را به‌مثابۀ امر مدرک بپذیرد و ...  بیشتر