نسبتِ میانِ ارزش‌هایِ اخلاقی و ارزش‌هایِ زیبایی‌شناختی در اثرِ هنری

محسن کرمی؛ مالک حسینی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 209-226

چکیده
  مسأله‌یِ وجودِ نسبت میانِ ارزش‌هایِ اخلاقی و ارزش‌هایِ زیبایی‌شناختی یکی از مهمّ‌ترین دغدغه‌هایِ فلسفه‌یِ هنر در روزگارِ ما است. به عبارتِ دیگر، مسأله از این قرار است که آیا نقدِ اخلاقی و نقدِ زیبایی‌شناختیِ اثرِ هنری ارتباطی با یکدیگر دارند یا نه. در پاسخ به این پرسش موضع‌گیری‌هایِ گوناگونی صورت گرفته است، که، از آن میان، ...  بیشتر