تحلیل هایدگر از واقع بودگی مسیحی

محمدمهدی میثمی؛ اصغر واعظی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 203-226

چکیده
  هایدگر با نقد رویکرد نظری بر تجربۀ زیستن به‌مثابه موضوع اساسی فلسفه تاکید می‌کند. در این میان، تحلیل زندگی مسیحی، الگویی برای خصلت‌نمایی واقع‌بودگی به دست می‌دهد که هایدگر در هستی و زمان از آن بهره می‌برد. زندگی مسیحی با تأکید بر ورود به حوزۀ عملی به‌عنوان اساس ایمان در مقابل متافیزیک نظریه‌محور یونانی قرار می‌گیرد. ورود به این ...  بیشتر

پدیده‌شناسی علم مدرن

حسن فتح زاده

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 203-219

چکیده
  پدیده‌شناسی برای دست‌یابی به بیناسوژگی ابتدا آگاهی را به حوزۀ تعلق اگو تقلیل می‌دهد. اما چنان‌که خواهیم دید این تقلیل برخلاف تقلیل اولیۀ پدیده‌شناسی، تقلیلی ساختگی و روش‌مند است. بنابراین، اگوی دیگر و در نتیجه بیناسوژگی نیز  همچون  حوزۀ تعلق اگو قلمرویی اصیل و اولیه است و هیچ یک از این دو قابل تقلیل به یک‌دیگر نیست. پس شناخت هر ...  بیشتر

پدیده‌ شناسی علم مدرن

حسن فتح زاده

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394

چکیده
  پدیده‌ شناسی برای دست‌ یابی به بیناسوژگی ابتدا آگاهی را به حوزه‌ ی تعلق اگو تقلیل می‌دهد. اما چنان که خواهیم دید این تقلیل برخلاف تقلیل اولیه‌ی پدیده‌ شناسی، تقلیلی ساختگی و روش‌مند است. بنابراین اگوی دیگر و در نتیجه بیناسوژگی نیز هم‌چون حوزه‌ی تعلق اگو قلمرویی اصیل و اولیه است و هیچ یک از این دو قابل تقلیل به یک‌دیگر نیست. پس ...  بیشتر