نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه زنجان

چکیده

پدیده‌شناسی برای دست‌یابی به بیناسوژگی ابتدا آگاهی را به حوزۀ تعلق اگو تقلیل می‌دهد. اما چنان‌که خواهیم دید این تقلیل برخلاف تقلیل اولیۀ پدیده‌شناسی، تقلیلی ساختگی و روش‌مند است. بنابراین، اگوی دیگر و در نتیجه بیناسوژگی نیز  همچون  حوزۀ تعلق اگو قلمرویی اصیل و اولیه است و هیچ یک از این دو قابل تقلیل به یک‌دیگر نیست. پس شناخت هر یک از این دو قلمرو نیز وظیفه‌ای اصیل به شمار می‌آید. علم مدرن از طریق ریاضیاتی کردن طبیعت و با معرفی اوبژه‌های منطقی­ـ‌ریاضیاتی وظیفۀ شناخت بیناسوژگی را بر عهده دارد. اوبژۀ منطقی‌ـ‌ریاضیاتی، به مثابه افق نامتناهی پدیده‌های شهودی آگاهی، که نمودهای کثیر آن در قلمرو اگولوژیک به شمار می‌آیند، بخشی از معرفت پدیده‌شناختی است. برخلاف گفته‌های هوسرل، ریاضیاتی کردن طبیعت ما را از فهم اصیل جهان دور نمی‌کند و علم مدرن قادر است گنجینه‌های معرفت ما را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

 1. لیوتار، ژان فرانسوا، پدیده‌شناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، 1384.
 2. هوسرل، ادموند، تأملات دکارتی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، 1381.
 3. Bergman, H., "The Controversy Concerning the Law of Causality in Contemporary Physics", in Boston Studies in the Philosophy of Science 13, Dordrecht: D. Reidel, 1974.
 4. Derrida, J., Writing and Difference, trans. Alan Bass, London and New York: Routledge, 1978.
 5. Derrida, J. and Ferraris, M., A Taste for the Secret, trans. Giacomo Donis, Polity Press, 2001.
 6. Husserl, E., Ideas, A General Introduction to Pure Phenomenology, trans. Boyce Gibson, London: Allen & Unwin, 1931.
 7. Husserl, E., Formal and Transcendental Logic, trans. Dorion Cairns, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1969.
 8. Husserl, E., Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, Third Book: Phenomenology and the Foundations of the Sciences, trans. Ted. E. Klein and W.E. Pohl, Collected Works, Vol. 1, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1980.
 9. Husserl, E., Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology, trans. F. Kersten, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1982.
 10. Husserl, E., The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, An Introduction to Phenomenological Philosophy, trans. David Carr, Evanston: Northwestern University Press, 1997.
 11. Husserl, E., Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, Second Book: Studies in the Phenomenology of Constitution, trans. R. Rojcewicz& A. Schuwer, Kluwer Academic Publishers, 1998.
 12. Legrand, D., “Myself with No Body? Body, Bodily-Consciousness and Self-consciousness”, in Handbook of Phenomenology and Cognitive Science, Shaun Gallagher and Daniel Schmicking (Eds.), London: Springer, 2010.
 13. Sartre, J., Being and Nothingness, A Phenomenological Essay on Ontology, trans. Hazel E. Barnes, London and New York: Routledge, 2003.
 14. Smith, A. D., Husserl and the Cartesian Meditations, London: Routledge, 2003.