کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
طرحی برای ارائۀ برداشتی هرمنوتیکی از سلامتی و بیماری

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 267-291

10.48308/kj.2023.230677.1153

ایمان همتی؛ حسین شمس کوشکی


بررسی نقش فهم در پیوند پدیدارشناسی و هرمنوتیک در تفکر هیدگر و ریکور

دوره 13، شماره 1، مرداد 1399

مسول:یوسف 1-سیده اکرم3-محمدجواد مسول:شاقول1-برکاتی3-صافیان


دیگریِ لویناس وجه انضمامی هنر نوپدید

دوره 11، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 117-136

مصطفی مختاباد؛ مهشید سادات منصوری


تبیین تلقی پدیدارشناسانۀ مرلوپونتی از نقاشی‌های سزان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1390

نادر شایگان‌فر؛ پرویز ضیاء شهابی