نویسنده = پرویز ضیاء شهابی
هنر روشن‌ترین وجه معرفت حق در عرفان ابن عربی

دوره 12، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 105-127

نیلوفر رضازاده؛ نصرالله حکمت؛ پرویز ضیاء شهابی؛ فاطمه شاهرودی


تبیین تلقی پدیدارشناسانۀ مرلوپونتی از نقاشی‌های سزان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1390

نادر شایگان‌فر؛ پرویز ضیاء شهابی