نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه صداو سیما

چکیده

نظریه شکل‌گرا بر این باور است که سینما متناظر با نظام ادراکی انسان، واقعیت‌ بیرونی را در زمان، مکان، علیت، و سایر شاکله‌های درونی خودش صورت‌بندی می‌کند.بنابراین نظریه، فیلم چون نتیجه‌ی ذهن آگاه و نیت هدف‌مند بازنمود کننده است، پس مصداق بازنمایی که مولفه‌ی اصلی هنر است تلقی می‌شود؛ و نظریه رقیب، یعنی واقع‌گرا به دلیل آن‌که سینما را روند مکانیکی تقلید از واقعیت قلمداد می‌کند اساساً مصداق بازنمایی تلقی نمی‌شود و از این رو  راهی به جانب آفرینش هنری پیدا نمی‌کند.این نوشتار بر آن است تا با تبیین و بررسی وجوه شناختیِ نظریه شکل‌گرا و تقرر آن در پارادایم «وجود ذهنی ـ وجود عینی» و واکاوی واضح و متمایز از مفهوم «بازنمایی» در فلسفه کلاسیک، صحت ادعای شکل‌گرایی را در تحقق بازنمایی در سپهر نظریه خود و نفی آن در نظریه رقیب، مورد پرسش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognitive funds of Representation of Film in the Theary of Formalism and its Proportion with Mental Existence and Concrete Existence in Classc Philosophy

نویسنده [English]

 • ahmadreza motamedi

faculty member of irib university

چکیده [English]

Cognitive funds of Representation of Film in the Theary of Formalism and its Proportion with Mental Existence and Concrete Existence in Classc Philosophy
Cognitive funds of Representation of Film in the Theary of Formalism and its Proportion with Mental Existence and Concrete Existence in Classc Philosophy
Cognitive funds of Representation of Film in the Theary of Formalism and its Proportion with Mental Existence and Concrete Existence in Classc Philosophy
Cognitive funds of Representation of Film in the Theary of Formalism and its Proportion with Mental Existence and Concrete Existence in Classc Philosophy
Cognitive funds of Representation of Film in the Theary of Formalism and its Proportion with Mental Existence and Concrete Existence in Classc Philosophy

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental Existenee
 • Concrete Existenee
 • Formalist
 • Realist
 • Representatian
 1. منابع فارسی
 2. جوادی آملی، عبدالله؛ رحیق مختوم؛ تنظیم و تدوین حمید پارسانیا، قم: مرکز نشر اسراء،1417 ه. ق.
 3. حکمت، نصرالله؛ «نگاهی به تفاوت خیال و تخیل در فتوحات مکیه ابن عربی، فصلنامه حکمت و فلسفه، دوره 9، شماره 33، تهران: 1392.
 4. طباطبایی، سید محمد حسین؛ بدایه الحکمه، تحقیق و تعلیق عباس علی زارعی سبزواری، مؤسسه النشرالاسلامی، قم، 1420 ه. ق.
 5. معتمدی، احمدرضا، فلسفه فیلم (مجلد اول) بررسی نظریه‌های دوران کلاسیک، انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران: 1394
 6. ابن‌عربی، محی‌الدین؛ فصوص‌الحکم، تعلیقات ابوالعلاء عفیفی، تهران، انتشارات الزهراء 1370 ه. ش.
 7. هارتناک، یوستوی، نظریه سوخت در فلسفه کانت، علی حقی، انتشارات علمی فرهنگی، 1376.