ماکیاوللی و انهدام فضیلت؛ طرح آزادی و رستگاری میهن به عنوان غایت اندیشه سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بنیان و غایت اندیشه سیاسی ماکیاوللی، زندگی فضیلتمندانه و کسب سعادت نیست چرا که نه تنها اخلاق بلکه دین را به عنوان امور قائم بالذات و خط مشی دهنده‌ی سیاست قلمداد نمی‌کند بلکه هر دوی آن‌ها را در درون ساحت سیاست و بر حسب میزانسن میان نیروهای سیاسی باز تعریف می‌کند. بنابراین ماکیاوللی به سیاست خودآیینی می‌دهد و منطق درونی سیاست را به مثابه‌ی علمی مستقل مورد بررسی قرار می‌دهد. ماکیاوللی نجات میهن، دوام دولت و آزادی مردم را به عنوان اساس و غایت اندیشه سیاسی معرفی می‌کند و با دو اصطلاح خاص خود یعنی حقیقت موثر و ویرتو، به تکوین انتولوژی یا اتمسفر جدیدی که این ساحت جدید بدان نیازمند است، می‌پردازد و راه را برای غایت مذکور هموار می‌کند. با حقیقت موثر منطق میان «بود و نمود» و «عمل و اثر» را بر هم میزند تا ساختار دیالکتیکی جدیدی از معنای فضلیت در جهت نجات میهن ایجاد کند و با ویرتو نه تنها قدرت را از چنگال بخت بیرون می‌کشد بلکه ایده‌ی ویرتو را صرفاً معادل هر خصلتی می‌داند که در حفظ زندگی و حراست از آزادی کشور عملا به کار آید. و در نهایت فضیلت را تنها به ابزاری در دست سیاست برای دوام میهن تنزل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective truth, Fortuna / Virtu and Homeland as Machiavelli's Tools to Create New Political Thought

نویسندگان [English]

 • Mohsen Bagherzadeh meshkibaf
 • Mahmoud Sufiani
Department of philosophy , Faculty of Literature , Tabriz University , Tabriz, Iran
چکیده [English]

Niccolò Machiavelli has definitely discovered the continent of political science before any other philosopher in the new era, and introduced a new logic for understanding political forces in the staging of power. In this research, the author seeks to bring Machiavelli's political thought and, consequently, the new political thought into account using the three key terms of effective truth, fortuna/virtu and homeland(patria), along with an interpretation of the complex relationship between the three and the dialectics of each of these concepts and Other concepts that shape the necessity within them. In this review, Machiavelli gradually melts not only the content of the classical political thought vocabulary in the magnetic field furnace of his new approach to politics, makes them a new meaning, but also Virtue-centered approach, Ethical ideals in Politics and fortune force put aside forever, and He introduces Effective truth is replaced by virtue, Virtu and politics Technique instead of fortuna and He introduces the salvation of the homeland as a criterion of virtue and morality and In this way farewell to political thought ahead of himself.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Machiavelli
 • Effective truth
 • Virtu
 • Homeland
 • Power
 • political thought
 1. فهرست منابع
 2. اسکینر،کوئنتین،(1393). بنیادهای اندیشه‌ی سیاسی مدرن، ترجمه کاظم فیروزمند، دوجلد، تهران: آگه، چاپ اول
 3. اسکینر،کوئنتین(1380). ماکیاوللی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: طرح نو، چاپ چهارم
 4. اشتراوس، لئو(1393). حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام، تهران: آگه، چاپ سوم
 5. اشتراوس، لئو(1391).فلسفه‌ی سیاسی چیست، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ چهارم
 6. طباطبایی، جواد(1382). جدال قدیم و جدید، تهران: نگاه معاصر، چاپ اول
 7. کاسیرر، ارنست(1393). اسطوره‌ی دولت، ترجمه یدالله موقن، تهران: هرمس، چاپ سوم
 8. ماکیاوللی، نیککولو(1387). شهریار، ترجمه داریوش آشوری، تهران: آگه، چاپ ششم
 9. ماکیاوللی،نیککولو(1377). گفتارها، ترجمه حسن لطفی، تهران: خوارزمی، چاپ اول