نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات و زبان فارسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله تلاش خواهد شد با مرور جریان‌های اصلی منتقد کانت، تصویری روشن از محورهای این انتقادات مطرح شده و سیر تحول آنها تا طرح تفکیک میان «ایده‌آلیسم استعلایی» و «تئوری استعلایی تجربه» پی گرفته شود. در ادامه بازآرایی و بازخوانی هنری آلیسون از ایده‌آلیسم استعلایی را بر مبنای کتاب او با عنوان «ایده‌آلیسم استعلایی کانت»[1]ارائه خواهیم کرد. او با انتساب یک نگاه هستی‌شناختی به تفسیر منتقدان کانت از ایده‌آلیسم استعلایی و نیز ارائه یک خوانش معرفت‌شناسانه (یا فرامعرفت‌شناسانه) از این ایده‌آلیسم، اولا پاسخی به این سیر از انتقادات فراهم می‌نماید و ثانیا با ایجاد پیوندی بنیادین میان این ایده‌آلیسم و تئوری استعلایی تجربه، طرح تفکیک میان این دو را منتفی می‌گرداند. در پایان این مقاله، پس از ارائه ابعاد مختلف این خوانش از ایده‌آلیسم و نحوه پاسخگویی آن به نقدهای سنتی وارد شده بر کانت، سوالاتی را درباره امکان تفسیر عبارات سوال برانگیز کانت در این قالب و توان مقاومت این تفسیر در برابر همان انتقادات رایج مطرح نماییم.[1]Allison, Henry (2004), Kant’s Transcendental Idealism. Yale University Press, London.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kant’s Transcendental Idealism According to Henry E. Allison Reading

نویسندگان [English]

 • mahdi ahmadi 1
 • hossin ghafari 2

1 university of tehran

چکیده [English]

Our effort in this paper is to present some important and traditional criticism about Kant’s “Transcendental Idealism” and their Evolution to presentation of ‘Separability Thesis’ - a thesis that propose the separation between “Transcendental Idealism” and “Transcendental Theory of Experience". Then we will present Henry Allison reading of transcendental idealism according to his book of “Kant’s Transcendental Idealism”. In this interpretation, he presents an epistemological (or meta-epistemological) reading of Kant’s Transcendental Theory and attributes an ontological reading to Kant’s critics. By this, he both providing a solution to this trend of criticism and making the separability thesis impossible by introducing fundamental connection between transcendental idealism and transcendental theory of experience. At the end of this paper, after presenting some sides of his reading and its approach for answering to traditional criticism, we will express some question about possibility of this interpretation of questionable texts of Kant and power of this reading against same criticisms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transcendental Idealism
 • Transcendental Theory of Experience
 • Kant
 • Thing in itself
 • Causality
 1. - Allison, Henry. Kant’s Transcendental Idealism. Yale University Press, London.
 2. - Berkeley, George. The Works of George Berkeley, Bishop of Cloyne, ed. by A. A. Luce and T. E. Jessop. London: Thomas Nelson and Sons, 1948.
 3. - Eberhard, J. A., ed. Philosophisches Archiv. 2 vols. Berlin: C. Massdorf, 1792-93. Reprinted in Aetas Kantiana. Brussels: Culture et Civilisation, 1968.
 4. - Guyer, Paul, ed. Kant and the Claims of Knowledge. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1987.
 5. - Jacobi, F. H. David Hume uber den Glauben, oder Idealismus und Realismus, in Ueber den transzendentalen Idealismus, in Werke, ed. by F. Roth and F. Koppen, vol. 2, pp. 291-310. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
 6. - Langton, Rae. Kantian Humility: Our Ignorance of Things in Themselves. Oxford: Oxford University Press, 1998.
 7. - Leibniz, G. W. Discourse on Metaphysics, trans. by G. R. Montgomery. La Salle, Ill.: Open Court, 1962.
 8. - Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding, ed. by A. C. Fraser. 2 vols. New York: Dover, 1959.
 9. - Prauss, Gerold. Erscheinung bei Kant. Berlin: de Gruyter, 1971.
 10. - ------------------. Kant und das Problem der Dinge an sich. Bonn: Bouvier, 1974.
 11. - ------------------, ed. Kant: Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln.
 12. - Cologne: Kiepenhauer and Witsch, 1973.
 13. - Prichard, H. A. Kant's Theory of Knowledge. Oxford: Clarendon Press, 1909.
 14. - Strawson, P. F. The Bounds of Sense: An Essay on Kant's Critique of Pure Reason. London: Methuen, 1966.