نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

جان دیویی(1952-1859)، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی در مرحله ای از تأملاتش،درباره هنر و  زیباشناسی  تأمل کرده که حاصل آن کتاب هنر به مثابه تجربه(1958)است.این اثر در فرمی تحلیلی و با محتوایی رمانتیک و با تکیه بر ساده ترین انگاره های زیستی برای به دست دادن تجربه ای اعلی از  زیباشناسی تألیف گردیده است.دیویی در به دست دادن مبانی عمل گرایانه اندیشه اش،تجربه گراست و تجربه شاه کلیدیست که درهای زیباشناسی را بر وی و از طرف وی برای همگان خواهد گشود.آن چنان که از عنوان اثر شناخته شده اش در این زمینه بر می آید برای وی هنر به مثابه نوعی تجربه است و زیبایی رخدادی است بر بستر ساده ترین روال طبیعی زندگی.این مقاله بر آن است تا در گستره هنر به مثابه تجربه ضمن نشان دادن این که دیویی چگونه پایه های زیباترین تجارب بشری را در جهان طبیعت می گذارد،نحوه نضج گیری و سپس سیر تحول تجربه هنر را در اندیشه وی روشن سازد و معلوم دارد که چگونه می توان دیویی را به عنوان فیلسوف زندگی بر مسند بیانگری درباره هنر و زیبایی نشاند.

عنوان مقاله [English]

How the Universally and Naturally-Lived Experience Evolved into an Aesthetic Experience in John Dewey’s Thought

نویسندگان [English]

 • saeideh golmohamadi
 • shamsolmolouk mostafavi

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In a specific stage of his contemplation, John Dewey (1859-1952), the American pragmatist philosopher, concentrated on art and aesthetics which resulted in the book Art as Experience (1958 ). Analytical in form and romantic in content, the book relies on the simplest notions of living to present a perfect experience of aesthetics.
Being an experimentalist in offering the pragmatic foundations of his thought, Dewey employs experience as a key to open the gates of aesthetics to himself and to all others. As is manifest in the title of this well-known work, for Dewey art is an experience while beauty is an event whose platform is the most rudimentary, natural routine of life. This paper, while aiming to show how Dewey, in the scope of Art as Experience, laid the foundations of the most beautiful experiences of human being in nature, attempts to explain the development and transformation of art experience in his thought, expounding on the fact that how Dewey, as the philosopher of life, can be situated in the position of expressing art and aesthetic.

 1.  بووی،اندرو،زیبایی شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه،ترجمه فریبرز مجیدی،تهران،انتشارات فرهنگستان هنر،1385
 2.  جیمز،ویلیام،پراگماتیسم،ترجمه عبدالکریم رشیدیان،تهران،انتشارات علمی فرهنگی،1391
 3.  دیویی،جان،هنر به مثابه تجربه،ترجمه مسعود علیا،تهران،انتشارات ققنوس،1391
 4.  دیویی،جان، منطق: تئوری تحقیق،ترجمه علی شریعتمداری،تهران،مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،1376
 5.  شفلر،اسرائیل،چهار پراگماتیست،ترجمه محسن حکیمی،تهران،نشر مرکز،1381
 6.  کالینسن،دایانه،تجربه زیباشناختی،ترجمه فریده فرنودفر،تهران،فرهنگستان هنر،1385
 7.  کانت،ایمانوئل،نقد عقل عملی،ترجمه انشاء الله رحمتی،تهران،نشر نورالثقلین،1385
 8.  کورنر،اشتفان،فلسفه کانت،ترجمه عزت الله فولادوند،تهران،انتشارات خوارزمی،1380
 9.  نیچه،فردریک،غروب بتان،ترجمه مسعود انصاری،تهران،انتشارات جامی،1386
 10.  Alexander,Thomas,John Dewey’s Theory Of Art,Experience and Nature:The Horizon Of Feeling,Albany:Suny Press, 1987
 11.  Dewey,John,Art as Experience,New York,Capricon books,G.P.Putnam’s Sons,1958
 12.  Desmond,Kathleen,Ideas About Art,Wiley Blackwell,2011
 13.  Gaut,Berys,Pragmatism,The Routledge Companion to Aesthetics,Press Of Aesthetics.Edited By Jerrold Levinson,New York.Oxford, University, 2001
 14.  Sartwell,Crispin,Aesthetics Of The Everyday,The Oxford Handbook,2003
 15.  Shusterman, Richard,pragmatist aesthetics:living beauty,rethinking art,new York,rowman & littlefield,2000
 16.  Shusterman, Richard, Dewey’s Art as Experience: The Psychological Background, Journal of Aesthetic Education, 44(1) (2010), 26–43.
 17.  Shusterman,Richard,The Pragmatist Aesthetics of William James, The British Journal of Aesthetics 51(4), Oxford University Press.97-105
 18.  Scruton,Roger(1998)An Intelligent Person’s Guide To Philosophy,London,Duckworth, 1998
 19.  Wartenberg,ThomasJohn, ,The Nature Of Art an Anthology, Dewey,137-148,Thoms,2007
 20.  YuriKo Saito, Everyday Aesthetics , Oxford University Press, 2010