نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

غضو هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد کرج

چکیده

چرخش زبانی نقش محوری و بنیادی در ظهور منطق جدید و فلسفه تحلیلی بازی کرد. این چرخش به طور ساده در نگاه نخست بر پایه این ایده استوار گشت که تبیین چیستی یک اندیشه از طریق جملۀ بیان کننده آن ساده‌تر و مطمئن‌تر است. اما در پیشرفت‌های بعدی، این دیدگاه تصریح و تثبیت شد که تبیین اندیشه‌ها جز از طریق حکایت‌گری زبان ناممکن است. معنای این سخن این است که اندیشه یا معنا تنها به اعتبار نحو عبارت و نسبتش با ارجاع و صدق تحصیل می‌شود. فرگه هنگام تألیف بنیادهای حساب عملاً شیوه دوم را پیش برد، چنانکه مبادی و اصل‌های تئوریک این ایده را در جلد اول آن کتاب ارایه کرد و در جلد دوم  شیوه‌ها و روش‌های مختلف استدلال را بر اساس مبانی نظری جلد اول ارائه کرد. در مقابل، دیدگاه هوسرل از منطق نه تنها نسبت زبان با اندیشه در معنای مذکور را بر نمی‌تابد، بلکه زبان را تنها وسیلۀ انتقال معنا یا اندیشه لحاظ می‌کند. این دیدگاه ناشی از این ایده است که معنا مقدم بر اعیان و زبان است. در بیانی مختص ، هوسرل در پرولگومنا و در سطحی گسترده‌تر در پژوهش‌های منطقی، نخست نسبت میان مقولات محض (به مثابه تئوری‌های  محض معنا) را با یکدیگر تبیین می‌کند که آن را تئوری صورت محض کثرات به مثابه صورت محض منیفلد نامید و سپس به اعتبار چنین تئوری، تئوری میدانی از  اعیان را تبیین می‌کند. بنابراین،  شیوۀ تبیین فرگه از منطق به طور بنیادی و ریشه‌ای از هوسرل متمایز می‌شود. در نتیجه، بر خلاف ادعای دامت این دو جریان از همان آغاز مسیری کاملاً متفاوت در پیش گرفتند و بر خلاف ادعای ودروف اسمیت، تفسیر فرگه‌ای از تئوری هوسرل از معنا ناممکن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bases of new logic in view founders of analytic philosophy and its relation with formal ontology and formal apophantics in view of Husserl

چکیده [English]

The analytic philosophy and new logic were established on the linguistic turn. The idea practically was based in a form to expressions will refer as such, no through sense. Thus. The new logic was established through syntactic relation of mathematical functional expressions and their reference when their relation is considered with truth, as the syntactic relation represents composited relations of the reference that is expressible through quantity or quality or these both.
Husserl. In contrast, took to the sense refers to object. He never did not accept to meaning is grasped through sentence as a text and never he did not go ahead to meaning only must is grasped through language expresses it. Because he has token guarantee this thesis that the meaning is given through an intentional act. In critical view of present paper, the above thesis makes sickly pertaining to research essence of formal and new logic and they are made as executor such meanings, if we can grasp them without used the language, and expressions lose exact and presented as interpretable. by the thesis, the language placed outdoors from intentional act, then Husserl can claim to the mathematical is not tied in formal logic, thereby the mathematical is not explicable through formal logic and the early is not fundable on the latter. Then Husserl searched their relation into concern with known to present theory of manifold and pure logic that would be fundamental theories for a logic. But in critical view of present paper this doctrines are failed, because they have been illustrated on based the language as a based principle for logic, it is sufficient to we call them some doctrines on logic. But we can consider his explanation of pure logic a fundamental ontology by an interpretation that I did it on Aristotle, if pure logic is funded into the language.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Formal logic
 • mathematical logic
 • expression
 • reference
 • sense
 • formal ontology
 • apophantic logic
 1. موحد، ضیاء، درآمدی به منطق جدید، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1387.
 2. موحد، ضیاء، از ارسطو تا گودل، تهران: انتشارات هرمس، 1387.
 3. Dummett, Michael, “Origins of Analytical philosophy”, www.hup.harvard.edu/ctalog.phn%3fisbn%3d9780674644731, 1996.
 4. Frege, Gottlob, “the foundations o arithmetic”, translated by J. L. Austin, First HARPER Torchbook edition published, 1960.
 5. Gottleb, Frege, Stanford Encyclopedia of philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/frege/, 2016.
 6. Hintikka, Jaakko, “Wittgenstein and the Problem of Phenomenology”, Ludwig Wittgenstein Critical Assessments of Leading Philosophers, second series, vol 1"London and New York: Routledge, 2002.
 7. Husserl, Edmund, “Logical Investigation”, translate by J.N. Findlay, Routledge, 2001.
 8. Martin, Hintikka's intentions and possible worlds, philosophy education society inc., http:/www.jstor.org/stable/20127311, 1979.
 9. Husserl, Edmund, “meaning and reference”, http://www.jstor.org/ mon jun 24 19:52:58, 2002.
 10. Smith, David, Husserl, Routledge, 2007.
 11. Smith, Barry, logic and formal ontology, in: critical assessments of leading philosophers, Routledge, 1989.
 12. Soklowski, Robert, logic and mathematics in Husserl, formal and transcendental logic, critical assessments of leading philosophers, Routledge, 1937.
 13. Wikipedia, Manifold, https://en.wikipedia.org/wiki/Manifold, 2016.