نوع مقاله : -

نویسندگان

1 دکتری رشته فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شلینگ در دوره اول کار  فلسفی خود بحث های عمیقی را در نقد فلسفه کانت و اندیشه تاملی مطرح می کند. سرچشمه آغازین مفهوم ناخودآگاه را باید در این بحث  ها جستجو کرد. شلینگ اولین کسی بود که قلمرو ناخودآگاه را کشف کرد. بیان نمادین را به آن نسبت داد.اسطوره ها را حاصل نیروهای آن دانست. و با طرح مفهوم ناخودآگاه  زمینه مناسب برای نقد سوژه و اندیشه تاملی را فراهم آورد. اما همه این کشفیات به علت زبان سخت شلینگ و آمیخته بودن آنها با مباحث فلسفه ایده آلیستی دوره آغازین و میانی کار فلسفی شلینگ مورد غفلت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The scrutiny of the Quality of formation and evolution of the concept of Unconscious and its results in Schelling’s Philosophy

چکیده [English]

in his first period of philosophical work Schelling introduces a profound discussion in the critique of Kant's philosophy and reflective thought. The early concept of the unconscious originates in these discussions. Schelling was the first person who discovered the unconscious realm.he attributed Symbolic expression to it.he consider mythologies The results of Unconscious forces and with introducing the concept of Unconscious he provides the proper ground of questioning the notion of Subject. But all these discoveries are neglected due to Schelling’s difficult language and due to being mixed with the discussions of idealistic philosophy of the early and middle period of his career.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Schelling_ unconscious_ reflective thought_ Subject_myth_ Symbolic expression
 1. فهرست منابع
 2. بووی، اندرو، زیباشناسی و ذهنیت : از کانت تا نیچه ، ترجمهه : فریبرز مجیهدی، تهران، موسسه تالیف،ترجمه و نشر آثار هنری،1388.
 3. Beach, Edward Allen, The Potencies Of God(s), State University of New York Press, Albany,1994.
 4. ................., Schellings Philosophy of Mythology:A Critical Analysis, A Dissertation to the Department of Religious Studies of Stanford University,1988.
 5. Danesi, Marcel, Vico, metaphor, and the origin of language, Google ebookstore,1993.
 6. Matthews, Bruce , Translators Introduction,in Schelling, The Grounding of Positive Philosophy: the Berlin lectures, State University of New York Press, Albany2007 B.
 7. Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von ,First outline of a system of the philosophy of nature, Tr. By Keith R. Peterson, State University of New York Press, Albany:SUNY Press,2004.
 8. ....................., Historical-critical introduction to the philosophy of mythology, Tr. By Mason Richey, Markus Zisselsberger, State University of New York Press, Albany:SUNY Press,2007 A.
 9. .....................,Ideas for a philosophy of nature, translated by Errol E. Harris and Peter Heath, New York,1995.
 10. ......................,On the History of Modern Philosophy,Tr. By Andrew Bowie,Cambridge: Cambridge University Press,1994 A.
 11. ....................., Philosophical investigations into the essence of human freedom, translated by Jeff Love and Johannes Schmidt, State University of New York Press, Albany,2006.
 12. .. .....................,Philosophy and religion, translated by Klaus Ottmann, Published by Spring Publications, New York, 2010.
 13. .......................,sämmtliche Werke. Edited by Karl Friedrich A. Schelling. 14 vols. Stuttgart/Augsburg: J. G. Cotta'scher Verlag, 1856-61.
 14. ......................,Stuttgart Seminars. Tr. By Thomas Pfau, State University of New York Press, Albany:SUNY Press,1994 B.
 15. ......................,System of Transcendental Idealism,Peter Heath,The University Press of Verginia, 2001.
 16. ...................., The Ages of the World, translated by Jason M. Wirth, State University of New York Press, Albany:SUNY Press,2000.
 17. ...................., , The Grounding of Positive Philosophy: the Berlin lectures, translated by Bruce Matthews, State University of New York Press, Albany,2007 B.
 18. ...................., The Philosophy of Art, translated by Douglas W. Stott, Published by the University of Minnesota Press, 1989.
 19. Stott,Douglas, Translators Introduction,in Schelling, The Philosophy of Art, Published by the University of Minnesota Press, 1989.