نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترا فلسفه علم، دانشگاه شریف

2 هیأت علمی دانشگاه شریف

چکیده

شیوه کسب معرفت یکی از موضوعات مهم در ادبیات فلسفی است که از دیر باز مورد توجه فلاسفه بوده است. ابهام مفهوم، سبب شده است که رویکردهای متفاوتی در مورد آن بر گرفته شود. از جمله مهمترین این رویکردها می توان به دو رویکرد درون گرایی و برون گرایی اشاره کرد. این گفتار برآن است تا با تاملی کوتاه بردو مکتب یاد شده در باب توجیه معرفت وطرح نقایص وایرادات هریک، به تبیین نظریه علّی گلدمن که از طرفداران رویکرد برون گرایی است بپردازد. تعلق خاطر گلدمن در توجیه معرفت بیشتر برپایه اعتمادگرایی شناسا به منبع تولید باور برای توجیه است. بی نیازی شناسا از آگاهی به قضایای معتبر در توجیه خود به یک باور از جمله موضوعاتی است که در این جا مورد بررسی و واکاوی قرارمی گیرد. در نهایت، نویسنده نشان می دهد علی رغم اصلاحاتی که وی با بکار گیری مفاهیمی همچون «شرایط صدق» و «عمل و انگیزه خوب » برای غلبه بر انتقادها در نظریه اش انجام می دهد، اما مشکلات هنوز باقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Goldman`s Process Reliabilism of Knowledge

چکیده [English]

Knowledge is one of the most important issues in philosophical literature, since long, that considered by many philosophers. Ambiguity of knowledge has caused many different approaches about it, are propounded. In first step, this paper focuses on two view of justification of knowledge: Internalism, Externalism. And propounded some objections them. In second step, Goldman`s causal theory is expressed. According to Goldman, justification of knowledge is based on knower`s reliability whit regard to production source of belief while knower is independent on creditable theorems in his justification of belief that is criticized by some philosophers. Finally, the author shows in spite of improvements that he accomplishes but using some concepts such as »good action« and »motive«, for overcoming criticisms are expressed as »truth conditions«, but difficulties are not resolved because of ignoring the epistemic factor in the framework of induction and the metaphysic meaning of knowledge

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge- Internalism- Externalism- causal connection- Reliabilism
 1. -Clark, Michel. (1963), Knowledge and Grounds: A Comment on Mr. Gettier’s paper,Analysis,24,2.
 2. -Feldman, R. (2003). Epistemology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 3. -Foley, Richard (1985). “What's Wrong with Reliabilism?” Monist, 68: 188–202.
 4. -Gettier, Edmund. (2002). “Is Justified True Belief Knowledge?” in: epistemology: Contemporary Reading, Edited by Michael Huemer and Robert Audi, Routledge.p445.
 5. -Goldman, A. I. (1967). A causal theory of knowledge, In the journal of philosophy 64, 1967. Pp 138-142.
 6. -………………. (1979). What is justified belief? In G. Pappas (Ed.), Justification and knowledge (pp. 1–23). Dordrecht: D. Reidel; reprinted in E. Sosa, J. Kim, JFantl, & M. McGrath (Eds.), Epistemology: An anthology (2nd ed., pp. 333–347), Oxford: Blackwell.
 7. -………………. (1986).epistemology and cognition . combridge Harvard univevsity press.
 8. -………………. (1992). Reliabilism. In J. Dancy & E. Sosa (Eds.), A companion to epistemology (pp. 433–436). Oxford: Blackwell.
 9. -………………. (1999). Knowledge in a Social World, Oxford: Oxford University Press.
 10. -…………………(2008). “Immediate Justification and Process Reliabilism,” in Q. Smith, ed., Epistemology: New Essays, Oxford: Oxford University Press.
 11. -Goldman, Alvin I. and Olsson, Erik J. (2008). “Reliabilism and the Value of Knowledge,” in D. Pritchard, A. Millar and A. Haddock (eds.), Epistemic Value, Oxford: Oxford University Press
 12. -………………………………………….. (2009). Reliabilism and the value of knowledge. In A. Haddock, A. Millar, & D. Pritchard (Eds.), Epistemic value (pp. 19–41). Oxford: Oxford University Press.
 13. -Putnam,Hilary.(2002). Brain in vat, Episstemology: contemporary readhngs, edited by Michael Humer, Routledge, p.524.
 14. -Saunders and Champawat. (1964). Mr.clark`s Definition of `knowledge`,Analysis 25(1): 8-9.
 15. - Zagzebski, L. (2000). From reliabilism to virtue epistemology. In G. Axtel (Ed.), Knowledge, belief, and character (pp. 113–122). New York: Rowman and Littlefield.
 16. -Zagzebski, L. (2003). The search for the source of the epistemic good. Metaphilosophy, 34, 12–28.