تمایز فضیلت از مهارت از نظر زاگزبسکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان

2 استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

تمایز فضیلت از مهارت از نظر زاگزبسکی *صادق میراحمدی سرپیری ** مهدی دهباشی چکیده : یکی از مسائل مورد بحث در نظریه فضیلت، رابطه بین فضیلت و مهارت است. از آنجا که فضیلت و مهارت هر دو برتری های اکتسابی هستند، تمایز بین آنها دشوار است. زاگزبسکی از پیشگامان نظریه معرفت شناسی فضیلت است که در چهار دهه اخیر مورد توجه معرفت شناسان معاصر قرار گرفته است. او تلاش می کند تا یک تبیین دقیقی از نظریه فضیلت ارائه کند به طوری که شامل همه آن چیزهایی که آنها را فضایل می نامیم، شود. یکی از مباحثی که در این راستا مورد توجه و ارزیابی وی قرار می گیرد تمایز فضیلت از مهارت است. از نظر زاگزبسکی فضیلت متمایز از مهارت است. ما همانطور که دارای فضایل اخلاقی و عقلانی هستیم دارای مهارتهای اخلاقی و عقلانی نیز هستیم. بین فضایل و مهارتها ارتباط هایی وجود دارد و مهارتها به انسان فضیلتمند کمک می کنند که در عمل نیز موثر و کارآمد باشند. با وجود این فضایل به لحاظ ذهنی مقدم بر مهارتها هستند. این مقاله با رویکردی تحلیلی- توصیفی به تبیین تماییز بین فضیلت و مهارت از دیدگاه زاگزبسکی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distinguish Between Skill And Virtue On Zagzebskis

چکیده [English]

Distinguish Between Skill And Virtue On Zagzebskis *Sadegh mirahmadi sarpiri ** mehdi dehbashi Abstract One of the most controversial question on virtue theory is the relation between virtue and skill. Skill like virtue are acquired excellences. Zagzebski is one of the pioneer of virtue epistemology that pay attentioned emong contemporary epistemologists. She try to experes an accurat account of pure virtue theory as involve all of things that are called virtue. One of the problems that explored is distinguish between skill and virtue.On zagzebski view virtues are distinct from skills. We have intellectual and moral virtues as well as intellectual and moral skills. Virtues and skills have numerous connection. Skills allowe to virtues person to be effective in action. But virtues are psychically prior to skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zagzebski
 • virtue- skill- epistemology of virtue- ethic of virtue
 1. افلاطون (1380)، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، چاپ سوم، 4 جلد، تهران: انتشارات خوارزمی.
 2. - دروبینسکی، الک (1368)، تاریخ علم اخلاق (سیر تحول مفهوم اخلاق)، ترجمه فریدون شایان، تهران، انتشارات پیشرو.
 3. - زاگزبسکی، لیندا و لوئیس پویمن ،«نظریه فضیلت»، کتاب ماه دین، ترجمه داوود قرجالو،1392، شماره 196، صص 44-30.
 4. - Annas, Julia, 2003,"The Structure of Virtue" in DePaul Michael and Zagzebski, Intellectual Virtuet, Oxford University Press.pp 15-34.
 5. - Armstrong, Alan E, 2007, Nurising Ethics (A Virtue-Based Approach), Palgrave Machillan.
 6. - Baehr Jason, (2011), Inquirin Mind (On interllectual Virtue and Virtue Epistemology), Oxford University Press.
 7. - Craij, Edward (1998), Routledghe Encyclopedia of philosophy, Londan Rotledge.
 8. - Foot, Philippa, 1978, "virtues and Vices", in virtues and Vices and Other Essays in Moral philosophy, Berkeley and Los Angeles: University of California Press
 9. - Roberts, Robert, 1984, "Will Power and the Virtues", Philosophical Review 93:227- 47.
 10. - Sosa, Ernest, 1991: Knowledge in Perspective, Cambridg University Press.
 11. - Standford Encyclopedia of Philosophy, 2011, virtue Epistemology.
 12. - Zagzebski, Linda (1998) Virtues of the Mind: an inquiry into the natur of virtue and ethical foundations of knowledge, second edition (New York: Cambridge University Press).
 13. - --------------- (2004),"Divine motivation theory (Cambridge:NewYork: Cambridge University Prees).
 14. - -------------- (2010), A Companion to Epistemology, second edition, edited by jonathan
 15. - Wallac, James D. 1978:Virtues and Vices. Itahaca: Cornell University Press.