نوع مقاله : -

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

صدور، بنیاد کل نظام فلسفی فلوطین است. با وجود این و علی رغم اینکه فلوطین متفکری دقیق است، تبیین او از صدور آمیخته به استعاره­های مختلف است. برخی محققان معتقدند علت این امر، غنای سنت فلسفی فلوطین و تلاش او برای هضم و جذب فلسفة گذشتگان، خصوصاً فلسفة ارسطو و پوسایدونیوس است. ولی به اعتقاد برخی دیگر، فلوطین از طریق استعاره­های صدور، قصد دارد نظریة بدیعی را تبیین کند که می­توان آن را نظریة فعالیت دوگانه نامید. بر اساس این نظریه، هر شیء کاملی، علاوه بر فعالیتی درونی که جوهر حقیقی آن را تشکیل می‌دهد، دارای فعالیتی برونی است که همچون تصویری از آن منتشر می­شود. فعالیت برونی احد، عقلی بالقوه و نامتعین است که ابتدا گستاخی می‌کند و از احد جدا می‌شود. اما سپس پشیمان به سوی او بازمی‌گردد و با این بازگشت، متعین می‌شود. در این مقاله، به ارائة تفسیر مفصلی از تبیین­های استعاری و غیر استعاری فلوطین از نظریة صدور و لوازم آن پرداخته‌ایم.

عنوان مقاله [English]

Plotinus' metaphorical and non-metaphorical explanation of emanation

چکیده [English]

Emanation is the base of total philosophy of Plotinus. In spite of this and ‎despite he is an accurate thinker; his explanation of it is blended with different ‎metaphors. Some researchers believe that this is because of his attempt to ‎absorb ancient philosophies, specially the philosophy of Aristotle and ‎Posidonius, into his rich philosophical tradition. But, some others believe that ‎Plotinus applies these metaphors to explain some new theory which is called ‎double act doctrine. On the base of this theory, every complete thing, in ‎addition to its internal activity which is its true nature, has an external activity ‎which is flow from it as a portrait. The external activity of the One is a potential ‎indeterminate intellect which at first has the audacity to separate from the ‎One. But, after separation, comes back to it apologetically which results in his ‎completion. In this paper, we elaborate Plotinus' metaphorical and non-‎metaphorical explanation of emanation and its requisites.‎

 1. حکاک، سید محمد و موحدی نجف آبادی، محمدرضا، «تأثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مسئلة صدور»، ‏فصلنامة فلسفه دین، دوره 11، شماره 2، از ص217 تا ص242، 1393.‏
 2. لطفی، محمد حسن، ترجمة دوره آثار فلوطین، ج1 و2، تهران: خوارزمی، 1389.‏
 3. Abrams, L., "Emanation and Return to the One", Rosicrucian Digest, vol 1, ‎pp. 11-16, 2012.‎
 4. Aristotle, De Anima, translated by R. D. Hicks, Cambridge: Cambridge ‎University, 1907. ‎
 5. Armstrong, A. H. (tra.), Plotinus (7 vols.), Vol 1, Cambridge: Harvard University ‎Press, 1989.‎
 6. ‎______________ (tra.), Plotinus (7 vols.), Vol 5, Cambridge: Harvard ‎University Press, 1984.‎
 7. ‎______________ (tra.), Plotinus Ennead 2, Cambridge: Harvard University ‎Press, 1966.‎
 8. ‎______________, "Emanation in Plotinus", Mind, Vol 46, pp: 61–6, 1937.‎
 9. ‎______________, "Plotinus", In the Cambridge History of Late ‎Greek and ‎Early Medieval Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.‎
 10. Brehier, E., The philosophy of Plotinus, Translated by Joseph Thomas, Chicago: ‎The University of Chicago, 1958.‎
 11. ‎Corrigan, K., ''Essence and Existence in the Enneads'', In the Cambridge ‎Companion to Plotinus, Cambridge: Cambridge University Press, pp: 105–‎‎129, 1996.‎
 12. Emilsson, E. K., Plotinus on Intellect, Oxford: Oxford University Press, 2007.‎
 13. Lloyd, A. C., "Plotinus on the Genesis of Thought and Existence", Oxford Studies ‎in Ancient Philosophy, vol 5, pp. 155–186, 1987.‎
 14. ‎_________, The Anatomy of Neoplatonism, Oxford: Oxford University Press, ‎‎1990.‎
 15. ‎Grube, G. M. A. (tra.), Republic, in Plato complete works, ‎edited with ‎introduction and Notes by John M. Cooper, United States of ‎America: Hacket ‎Publishing Company,1997. ‎
 16. MacKenna, S. (tra.), The Enneads, London: Penguin, 1991.‎
 17. Raizman-Kedar, Y., ''Plotinus’s Conception of Unity and Multiplicity as the Root ‎to the Medieval Distinction between Lux and Lumen'', Studies in History and ‎Philosophy of Science, Vol 37, pp. 379–397, 2006.‎