نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

چکیده

ناسازگارگرایی اکید و اشکالات آن در مسئله اراده آزاد و اختیار انسان ناسازگارگرایی اکید بر آن است که اگر موجبیت‌گرایی صادق باشد آنچه عامل انسانی انجام می‌دهد معلول رویدادهای قبلی است و از همین رو نباید وی را مسئول اخلاقی اعمالش دانست. از دیگر سو اگر هم ناموجبیت‌گرایی صادق باشد یعنی برخی رویدادها از روی تصادف یا شانس رخ دهند، باز هم عامل مسئولیتی در انجام عمل ندارد. درک پربوم با بیان خاص خود از مسئله اراده آزاد و دفاع از نظریه ناسازگارگرایی اکید، ضمن انتقاد به روایت‌های معاصر اختیارباوری و سازگارگرایی معتقد است انسان‌ها مسئول اخلاقی اعمالشان نیستند، انسان اراده آزاد ندارد و با این همه زندگانی بدون آن ممکن است.در این مقاله پس از بیان روایت‌های اصلی معاصر درباره اراده آزاد، نظریه ناسازگارگرایی اکید پربوم را شرح داده و ایرادهای وارد بر آن را مطرح می‌کنیم. واژه‌های کلیدی : اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی، ناسازگارگرایی، موجبیت‌گرایی، ناموجبیت‌گرایی، سازگارگرایی، اختیارباوری، اراده و اخلاق

عنوان مقاله [English]

Free Will : Hard Incompatibalism And Its Problems

چکیده [English]

Free Will : Hard Incompatibalism And Its Problems saied sabaghy pour Abstract According to hard incompatibalism if determinism is true then what a human agency does is an effect of previous events and therefore he is are not responsible for his actions. On the other hand, if indeterminism is true, meaning certain events occur by accident or luck, again the agent is not responsible for what he has done. Derk Pereboom has a special account of free will and by criticizing contemporary libertarianism and compatibalism, and defending for hard incompatibalism, claims humans are not responsible for their actions, they don’t have free will and they can live without it. In this paper after reviewing the main routes of contemporary accounts of free will, pereboom’s hard incompatibalism will be explained and we will raise some objections to his account. Keywords: free will, moral responsibility, incompatibalism, determinism, indeterminism, compatibalism, libertarianism, morality, hard incompatibalism, four-case argumant

 1. فئودور داستایوسکی، یادداشت‌های زیرزمینی، ترجمه رحمت الهی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ هفتم.
 2. جوادی ابهری، احسان، آزادانگاری و اراده آزاد: مروری بر آرای رابرت کین، پژوهش‌های فلسفی، شماره هجدهم. صص69-97، 1389.
 3. Frankfurt, Harry. G, “Freedom of the Will and the Concept of a Person”, Journal of Philosophy 66:829-839, 1971.
 4. Frede, M. A Free Will Origins of the Notion in Ancient Thought. university of california press, 2011.
 5. Honderich, T. How Free Are You?: The Determinism Problem, Oxford University Press, USA, 2002.
 6. Hume, David, A Treatise of Human Nature, ed. L.A. Selby-Bigge , Oxford Press, 1978.
 7. James, William, “Dilemma of determinism” The Will to Believe. Longmans green. Digitized by Google, 1907.
 8. Kane, R, “Libertarianism” Four Views on Free Will, Walden, MA: Blackwell Publishing, 2007.
 9. Laplace, Pierre-Simon, Philosophical Essay on Probabilities. New York: Springer-Verlag, 1995.
 10. McFee, G., Free Will. Acumen Publishing, 2000.
 11. Nichols, S., “The Rise of Compatibilism Compatibilism: A Case Study in the Quantitative History of Philosophy”. Midwest Studies in Philosophy XXXI:260-270., 2007.
 12. Pereboom, D., “Determinism al Dente”. Noûs, 29: 21-45., 1995.
 13. _______, Living Without Free Will, Cambridge, U.K: Cambridge University Press, 2003.
 14. _______, “Meaning in Life Without Free Will”. Philosophic Exchange 33:19-34., 2001.
 15. _______, “Revising the Reactive Attitudes”. Free Will and Reactive Attitudes. Edited by Michael McKenna and Paul Russell. Ashgate Publishing :219-234., 2008.
 16. Schlick, M., Problems Of Ethics, Translated by David Rynin, Prentice-Hall Press, 1939.
 17. Searle, J. R., Freedom and Neurobiology: Reflections on Free Will, Language, and Political Power, New York: Columbia University Press, 2007.
 18. Strawson, Peter F., “Freedom and Resentment”, Reprinted in Freedom and Resentment And other essays. New York: Routledge., 2008.
 19. Van Inwagen, P., An Essay on Free Will, Oxford: Clarendon Press, 1983.
 20. Van Inwagen, P., “Free Will Remains A Mystery”. Philosophical perspectives, 14, Action and Freedom, 2000.
 21. Wallace, R. Jay, Responsibility and the Moral Sentiments. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1996.