تبیین نسبت مفهوم خودآفرینی فردی با کنش سیاسی از رهگذر دو رمان صد سال تنهایی و طوبا و معنای شب

نوع مقاله : -

نویسنده

دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

         کنش سیاسی و انقلاب، یکی از مضمون­های اصلی و مشترک در دو رمان صد سال تنهایی نوشته­ی گابریل گارسیا مارکز و طوبا و معنای شب نوشته­ی شهرنوش پارسی­پور است. نوشتار حاضر می­کوشد تا به درک و تبیین کنش سیاسی در این دو اثر بپردازد و برای فهم این معنا دیدگاه­های متفکرانی چون رورتی و نیچه را مورد مداقه قرار می­دهد. رورتی برای تمایز امر خصوصی از امر عمومی از استعاره­ی قلم­مو و اهرم استفاده می­برد. در شیوه­ی تفکر و زیست "قلم­مو"، به امر خصوصی و خودآفرینی فردی اهتمام می­شود. اما در افق فکری "اهرم"، توجه به امر عمومی، همبستگی اجتماعی و عدالت از بیشترین اهمیت برخوردار است. در این مقاله سعی بر آن است تا نشان داده شود که شخصیت­های هر دو رمان اگرچه به سمت کنش سیاسی تمایل پیدا می­کنند، ولی در حقیقت برآنند تا از رهگذر این کنش سیاسی، در طرحی نو که برای حیات خویش در می­افکنند، به خود آفرینی فردی رسیده و از احساس شکست، تنهایی و اندوه رهایی یابند. این مقاله می­کوشد تا نشان دهد این افراد با شیوه­ی تفکر قلم­مویی به سوی شیوه­ی اهرمی حرکت می­کنند، اما در نهایت در این طرح با شکست مواجه می­شوند؛ چراکه عزیمتگاه این افراد به سوی امر اجتماعی و کنش سیاسی، همین حس تنهایی و اندوه است. به عبارت دیگر آنها تصور روشنی از امر سیاسی ندارند و برای رهایی از رنج درون خواهان انقلابی تام و تمام در جهان بیرون هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

explanation of relationship between self-creation and political action

چکیده [English]

In this paper, the influence of One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez on Touba and the Meaning of Night by Shahrnush Parsipur is discussed through a comparative-critical approach. This paper tries to depict the discursive and intertextual connection between the above mentioned novels based on their similar content and themes. In both novels, confrontation and conflict between tradition and modernity is one of the most significant themes. The aim of this essay is to show how there is a confrontation between these works and new world, relying on the voices of the novels, as well as to explain how both authors consider their novels’ ideological and social structures as well as the mental and cultural contexts.
Through a critical comparative study, according to the discourse of tradition and modernity, this paper reveals how Parsipur’s narration suffers from the lack of integrity and coherence, so that her novel doesn’t have the firmness nor the complexity One Hundred Years of Solitude has. Accordingly, Touba and the Meaning of Night is somehow weak in making use of irony, credibility of characters and significant correlation of the events

کلیدواژه‌ها [English]

 • One Hundred Years of Solitude
 • Touba and the Meaning of Night
 1. احمدی، بابک، حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز، 1385.
 2. بریوس، روبن و آرون ریدلی، نیچه، دانشنامه زیبایی‌شناسی، بریس گات و دومینیک مک آیور لوییس، تهران، فرهنگستان هنر، 1384.
 3. بووی، اندرو، زیبایی‌شناسی و ذهنیت(از کانت تا نیچه)، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، فرهنگستان هنر، 1385.
 4. پارسی پور، شهرنوش، طوبا و معنای شب. تهران، نشر البرز، 1382
 5. رورتی، ریچارد، فلسفه و امید اجتماعی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، تهران، نشر نی، 1384.
 6. رورتی، ریچارد، پیش‌آمد، بازی و همبستگی، ترجمه پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز، 1385.
 7. شفر، ژان ماری، هنر دوران مدرن، ترجمه ایرج قانونی، تهران، نشر آگاه، 1385.
 8. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه(از فیشته تا نیچه)، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1375.
 9. گارسیا مارکز، گابریل، صد سال تنهایی، ترجمه بهمن فرزانه، تهران، امیر کبیر، 1357.
 10. ویکس، رابرت، فوکو، دانشنامه زیبایی‌شناسی، بریس گات و دومینیک مک آیور لوییس، تهران، فرهنگستان هنر، 1384.