نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین، مبانی رویکرد غایت­شناسانۀ وی را مورد مطالعه و واکاوی قرار دهد. زیبایی­شناسی انتقادی بنیامین که خود مبنای زیبایی­شناسی منفی آدورنویی است، بر پایۀ عنصر تمثیل شکل گرفته است؛ عنصری که محصول تصور خاص وی از زبان است. مفاهیم تجربه، مکاشفه و مسیانیسم که در فلسفۀ هنر بنیامین جایگاهی ویژه دارند، به گونه­ای خاص با مفهوم تمثیل و نیز با یکدیگر پیوند یافته و در نهایت با غایت­شناسی تاریخی وی ارتباط می­یابند. تاریخ که از نظرگاه بنیامین سراسر پوشیده از تجربۀ رنج و شکست است، به واسطۀ تمثیل در اثر هنری به بیان در می­آید. اما کار زیبایی­شناسی انتقادی توقف در بیان تجربۀ رنج نیست، بلکه با بیان آن قصد دارد به سوی موقعیتی آرمانی­تر رهنمون شود. تمثیل که رگه­هایی از بشارت مسیانیستی را در خود حمل می­کند، همواره با اشاره­ای به رنج، قصد فراروی از آن را دارد و این همان برنامۀ کلی استاتیک انتقادی در گذر از فاکت­ها به سوی بایسته­هاست. بدین­گونه است که بنیامین در نهایت، امکان گسست تاریخی از پیوستار رنج را بواسطۀ تمثیل هنری میسر می­داند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Aesthetics, Allegory and Historical Discontinuity of Affliction Experience: Reflection in Benjamin`s Philosophy of Art

چکیده [English]

This study intends to investigate the Benjamin`s foundations of teleological approach to history. Critical Aesthetics of Benjamin that later created the Negative Aesthetics, is based on Allegory; the Element that is product of Benjamin special approach to language. The concepts as Experience, Revelation and Messianism that have a special position in Benjamin`s philosophy of art, linking to gether and to Allegory, in a special form and are connected to his teleological approach to history. The history that is covert by affliction experience, will express by Allegory in art work, but critical aesthetics by expression this, intends to leads to a better status. This is the total program of critical aesthetics in cross of the facts to the more ideals. Finally, Benjamin accept the possiblility of historical discontinuity of affliction experience by art Allegory. This is the total program of critical aesthetics in cross of the facts to the more ideals. Finally, Benjamin accept the possiblility of historical discontinuity of affliction experience by art Allegory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Aesthetics
  • Allegory
  • Messianism
  • Revelation
  • Affliction Experience
  • Benjamin