نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده در این مقاله نگارنده سعی می کند روایتی را از آثار شلینگ مطرح کند که در آن شلینگ در تمام دوران کار فلسفی‌اش به دنبال یافتن تبیین مناسبی برای مسئله بنیادی خویش یعنی رابطه امر مثالی و امر واقعی بوده است. هدف اصلی شلینگ از دنبال کردن این مسئله درک و تبیین واقعیت عینی وجود بود. در این مقاله حرکت تدریجی شلینگ به سوی پاسخ نهایی او برای تبیین مسئله بنیادی رابطه امر مثالی و واقعی دنبال می شود. این پاسخ نهایی همان فلسفه اسطوره است که شلینگ در تفکر متاخر خویش به آن دست پیدا می کند و شلینگ با طرح آن به دنبال تبیین واقعیت عینی وجود است. در سراسر مقاله سعی می شود این پرسش در ذهن مخاطب مطرح شود که آیا شلینگ چنانکه خوانش رسمی تا کنون او را معرفی کرده واقعا فیلسوف ایدئالیستی بوده یا اینکه او همواره سعی کرده از ایدئالیسم آلمانی قرن نوزدهم عبور کند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Schelling’s Philosophy of Mythology an Explanation of the Relation of the Ideal and Real

چکیده [English]

In this article, the author introduses a narration of the Schelling's works in which Schelling in all of his philosophical works has been looking to find a decent explanation for his fundamental problem Namely the relation of the ideal and real. Schelling's main purpose of pursuing the problem was understanding and articulating the actuality of existence. Here Schelling's gradual move towards his ultimate answer to explain his fundamental problem of the relation of the ideal and real will be followed. The final answer is philosophy of mythology that he achieved it in his later thinking and Schelling with the plan seeks to explain the actuality of existence. Throughout the article Efforts have been made this question to be raised in the mind of the audience whether Schelling as ever witnessed the official readings was an idealist philosopher or that he always tried to pass from the German idealism of the nineteenth century?

کلیدواژه‌ها [English]

  • "deal"- "real"- "evil"
  • "ground"- "over-being