نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ملاصدرا هم به وجود عقل فعال معتقد است و هم به وجود مُثُل افلاطونی. وی در آثار خود به طور مفصل به هر کدام از این دو پرداخته است. پرسشی که مطرح می­شود این است که این دو در هستی­شناسی ملاصدرا چه نسبتی با هم دارند. به نظر نگارنده با سه دلیل می­توان ثابت کرد که با توجه به فلسفۀ ملاصدرا هر دو یک حقیقت وجودی می­باشند. دلیل اول تشابه خصوصیات هستی­شناسانه­ آنها است. دلیل دوم نسبت مشابهی است که ملاصدرا بین عقل فعال و مُثُل با عالم طبیعت و انواع متأصل ترسیم می­کند. دلیل سوم نیز تشابه حداقل برخی از دلایلی است که برای اثبات این دو می­آورد. ملاصدرا در مبدأ و معاد عبارتی می­آورد که همین استنباط را تأیید می­کند. یعنی این استنباط که عقل فعال و مُثل یک حقیقت وجودی هستند و تفاوتشان تنها به اعتبار است.

کلیدواژه‌ها

  1. ابراهیمی دینانی، غلامحسین، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام ، تهران، طرح نو، 1379.
  2. الشیرازی، صدرالدین محمد، الاسفار الاربعه، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383.
  3. ــــــــــــ ، الحکمة المتعالیة، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات، 1383.
  4. ــــــــــــ ، الشواهد الربوبیه، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1382.
  5. ــــــــــــ ، المبدأ و المعاد، انتشارات قم بوستان کتاب، 1387.
  6. الطوسی، الخواجه نصیرالدین، شرح الاشارات و التنبیهات، ابن سینا، تحقیق آیة الله حسن زاده الآملی، قم، بوستان کتاب، 1383.
  7. جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، قم، نشر اسراء 1386.
  8. حسن زاده آملی، حسن، دو رسالۀ مُثُل و مثال، تهران، نشر طوبی، 1382.
  9. سبزواری، ملا هادی، شرح المنظومه، قم، نشر ناب، 1380.
  10. مصلح، جواد، ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه، محمد ابن ابراهیم، تهران، نشر سروش، 1382.