نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از مباحثی که میدان نزاع فلسفی را برای شارحان و مفسران حکمت متعالیه فراهم آورده و به تعارض آرای آنها انجامیده است، تبیین اختلاف و تفاوت بین وجود رابط و محمولی است. اگرچه این اختلاف نظرها، از عقلانیت فلسفی بسیاری از این شارحان حکایت می‌کند و افق خردورزی این متفکران را آشکار می‌نماید، ولی همچنین بستری را برای کشف نگرش آنها به عناصر محوری حکمت متعالیه مهیا می‌سازد. حکیم سبزواری از شارحان حکمت صدرایی است که با تعلیقه‌های خود بر اسفار و تأیید و تشریح مبانی این حکمت در کتاب‌هایش ابهام را از دامن بسیاری از مسائل این حکمت می زداید، ولی در این موضوع، نظریه‌ای مخالف با صدرا اتخاذ می-کند. این مقاله در پی بررسی دغدغه‌های وی در اظهار دیدگاه متفاوت با صدرالمتألهین در مسألۀ وجود رابط و محمولی است که تحلیل نکات فلسفی و پی‌گیری موضع‌گیری‌های وی در این بحث، طرح بعضی از نظریه‌های رقیب و منتقد وی را غیر قابل اجتناب می نماید.

کلیدواژه‌ها