فردیت و جمعیت تربیت طبیعی در امیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

10.48308/kj.2023.232349.1176

چکیده

در سدۀ هفدهم، در کتاب امیل، روسو مفهوم تربیت طبیعی را مطرح کرد و، به‌رغمِ اقبال و ادبار عموم و خصوص از این کتاب، از زمان انتشار، پژوهشگران دراین‌خصوص که لب کلام روسو گرایش به فردیت یا جمعیت تربیت طبیعی بوده اختلاف نظر دارند. گرچه گسترۀ این مناقشه دامن‌گیر کلیت اندیشۀ روسو می‌شود، اما در این مقاله تلاش شده تا پس از طرح روشن این مسئله مشخصاً در کتاب امیل رأی یکی از مهمترین مفسران معاصر آرای تربیتی روسو، یورگن الکرز، در جانبداری از فردیت تربیت طبیعی امیل مثال آورده شود و با استمداد از روشنگری‌های وی از آرای تربیتی روسو درکی عمیق‌تر از امیل حاصل شود که بتواند در لایه‌ای فروتر وحدت و انسجام اندیشۀ روسو را حفظ کند؛ بدین قرار که گرچه فردیت و جمعیت ویژگی طبیعی دو دورۀ متمایز رشد امیل به حساب می‌آیند، اما اصل تسلیم ضرورت شدن در کل امیل طنین‌انداز است و همین اصل است که وحدت اندیشۀ تربیتی روسو را مصون نگه می‌دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Individuality and collectivism of natural education in Emile

نویسندگان [English]

  • seyedali yazdani
  • alireza mahmoodnia
  • yahya ghaedi
kharazmi
چکیده [English]

In the 17th century, the concept of natural education was proposed by Rousseau in Emil's book, and despite the public and private acceptance of this book since its publication, Researchers have different opinions about whether Rousseau's words were oriented towards individuality or the collectivism of natural education.Although the scope of this controversy affects the whole of Rousseau's thought, an attempt has been made in this article After this issue is clearly stated in the book of Emil the opinion of, one of the most important contemporary commentators of Rousseau's educational views, Jürgen Oelkers, is given an example in favor of the individuality of Emil's natural education And with the help of her clarifications of Rousseau's educational views, a deeper understanding of Emile can be obtained, which can preserve the unity and coherence of Rousseau's thought in a lower layer; In this way, although individuality and population are natural characteristics of two distinct periods of the desire's development, But the principle of submission to necessity resonates throughout Emile, and it is this principle that keeps the unity of Rousseau's educational thought intact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rousseau
  • Emile
  • natural education
  • individualism
  • collectivism