دست پنهان یا قرارداد اجتماعی: نوزیک، رالز و مسئلۀ عدالت توزیعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

10.29252/kj.2021.214432.0

چکیده

رابرت نوزیک، در بخش اول کتاب بی‌دولتی، دولت و آرمانشهر، با استفاده از روش دست پنهان، دولتی را تحت عنوان دولت کمینه استنتاج می‌کند. مقصود از روش دست پنهان آن است که تکوین امر سیاسی با ارجاع به امر غیرسیاسی توجیه می‌شود. ازاین‌رو، بدون پیش‌کشیدن صریح مفاهیم سیاسی، موجودیتی به نام دولت توجیه می‌شود. این دولت، یعنی دولت کمینه، که حاصل تعدادی قرارداد خصوصی میان شهروندان است، وظیفۀ حفاظت از شهروندان را برعهده دارد. سپس در بخش دوم کتاب، پس از طرح نظریۀ استحقاقی عدالت، استدلال می‌کند که هر دولتی فراتر از دولت کمینه، که مشخصاً به‌دنبالِ تحقق ایدۀ عدالت اجتماعی باشد، دولتی نامشروع است. این مقاله نخست، با تحلیل استدلال‌های بخش دوم کتاب نوزیک، نقض‌های او را بر عدالت اجتماعی و مشخصاً نظریۀ رالز و درنتیجه نامشروع‌بودنِ دولت فراکمینه رد می‌کند. سپس با تحلیل شیوۀ دست پنهان نشان می‌دهد که اولاً این روش موجب طرد ساختار بنیادین جامعه (موضوع عدالت از دیدگاه رالز) می‌شود. ثانیاً این دریافت از روشِ توجیه امر سیاسی، همراه با تفسیر موسع نوزیک از عدالت در اکتساب، هرگونه نگرش برابری‌گرا به توزیع را منابع طرد می‌کند. درنتیجه، مفروضات بخش اول کتاب نوزیک، از حیث روشی و محتوایی، با هر دولت فراکمینه ناسازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invisible Hand or Social Contract: Nozick, Rawls and Social Jus‌tice

نویسنده [English]

  • Mustafa Zali
Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran
چکیده [English]

ate, using the concept of “invisible hand”. By this, he means that the formation of the political is jus‌tified by the nonpolitical. So, without explicit appealing to the political concepts, the s‌tate can be jus‌tified. This s‌tate, i.e. the minimal s‌tate, raised from the private contracts between people, has the main duty to protect from citizens. In the sconed part of his book, after introducing the “entitlement theory of jus‌tice”, he argues that all s‌tates beyond the minimal s‌tate are illegitimate. The main arguments for these kinds of s‌tates are realizing social jus‌tice, so Nozick rejects these arguments. By analyzing Nozick’s argument agains‌t social jus‌tice, I show that these arguments are invalid. Then by critical analysis of invisible hand, it is shown that firs‌t, this method leads to rejection of the basic s‌tructure of society as a subject jus‌tice (the Rawlsian assumption), and second, this conception of political jus‌tification method with the particular Nozick’s conceptions of Lockean proviso, rejects all egalitarian views. So, Nozick’s presuppositions in the firs‌t part of the book are inconsis‌tent with all kinds of s‌tates beyond the minimal s‌tate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nozick
  • Rawls
  • Self-Ownership
  • Invisible Hand
  • Social Contract