شنیدن معنا: دفاعی از دیدگاه ادراک ویژگی‌های سطح بالا در تجربۀ ادراک شنیداری

ابوالفضل صبرآمیز؛ مهدی ذاکری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 95-116

چکیده
  آیا تجربۀ شنیداری ما از اصوات زبانی در زبانی که می‌شناسیم، شامل ویژگی‌های معنایی است یا خیر. برخی از فلاسفه از این دیدگاه دفاع کرده‌اند که تجربۀ ادراک شنیداری ما شامل ویژگی سطح بالایی همچون معنا یا ساختار معنایی است. نقدهای مختلفی به این رویکرد وارد شده است که دو تا از مهم‌ترین این نقدها، یکی نقد مبتنی بر شنیدن کلمات هم‌آوا با معانی ...  بیشتر