ریزوم-‌شبکه بررسی تطبیقی هستی‌شناسی ژیل دلوز و برنو لاتور

رحمان شریف زاده؛ محمدزمان زمانی جمشیدی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 159-184

چکیده
  ژیل دلوز و برنو لاتور از یک هستی‌شناسی ساختارگریز دفاع می‌کنند که در آن ماشین‌های میل‌گر یا کنشگران سازندگان اصلی هستند. آن‌ها سیلان و صیرورت هستی را با اتصالات و پیوندهای ریزوماتیک و شبکه‌ای این ماشین‌ها یا کنشگران می­فهمند. در نتیجه، هستی‌شناسی آن‌ها یک هستی‌شناسی ذات‌گریزانه، پویشی و نسبت‌گرایانه، و هستومند‌های این هستی‌شناسی، ...  بیشتر