تصورات تاریخی افلاطون از پیشینیان و ارتباط آن با ریشه شناسی

امیرحسین ساکت

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 137-164

چکیده
  چکیده: افلاطون در کراتیلوس و دیگر آثار خود عقایدی متعارض درباب ریشه شناسی ابراز کرده که از دیرباز موجب اختلاف نظر بوده است. وی در کراتیلوس استفاده از ریشه شناسی را منع می کند زیرا به عقیدۀ او مطابقتی میان نامها و چیزها وجود ندارد و تحلیل نام به حروف و هجاهای سازنده اش ماهیت نامیده را آشکار نمی سازد. اما او در دیگر آثار خود در چند مورد ...  بیشتر

نقطه‌های پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانی در موضوع معرفت الهی

آرزو ابراهیمی دینانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  معرفت از کلیدی‌ترین موضوعاتی است که با تفاوتی بنیادین با علم، مقام عارف بالله را از عالم علم متمایز می-سازد. با تأمل در سخنان حلاج و ابوالحسن خرقانی و تحلیل دیدگاه نظری ایشان می‌توان به نوعی پیوند میان جهان‌بینی عرفانی این دو عارف بزرگ از طریق اظهار نظرات مشابه آنها در باب معرفت الهی اشاره کرد. حلاج با قایل شدن به دو ویژگی خاص برای ...  بیشتر

زمان بندی محاورات افلاطون و جایگاه زمانی رسالۀ کراتیلوس

امیدرضا جانباز

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1391

چکیده
  فعالیت فلسفی افلاطون که در قالب نامه و محاوره به دست ما رسیده است، دس تکم پنجاه سال به طول انجامید. بدیهی است جریان تفکر انسانی با تغییر شرایط حیاتی همواره متحول م یشود و اگر قرار باشد حاصل این تحول در نمایشی پنجاه ساله نظاره شود، نباید تغییر رویکردها و تفاوت نگرش ها از نگاه محقق مخفی بماند. زمان بندی آثار افلاطون و تعیین تعلق هر یک از ...  بیشتر