کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک
طرحی برای ارائۀ برداشتی هرمنوتیکی از سلامتی و بیماری

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 267-291

10.48308/kj.2023.230677.1153

ایمان همتی؛ حسین شمس کوشکی


بررسی نقش فهم در پیوند پدیدارشناسی و هرمنوتیک در تفکر هیدگر و ریکور

دوره 13، شماره 1، مرداد 1399

مسول:یوسف 1-سیده اکرم3-محمدجواد مسول:شاقول1-برکاتی3-صافیان


تبیین نسبت معرفت شناسی ابزارانگارانه ی جان دیویی و رهیافت هرمنوتیکی

دوره 12، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 29-48

مهناز انصاری؛ نادر شایگان فر


دیالکتیک الفت و بیگانگی در واقعۀ فهم

دوره 4، شماره 2، اسفند 1390

اصغر واعظی؛ اسماعیل قائدی


تمایز «عقل» و «خرد» در چنین گفت زرتشت نیچه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1389

محمد سعید حنایی کاشانی