متافیزیکِ وجود، در مقدمه‌ی شرح قیصری بر فصوص الحکم

حسن احمدی زاده

دوره 13، شماره 1 ، مرداد 1399

چکیده
  همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های اهل فلسفه و عرفان اسلامی، تأمل در خصوص وجود و انحاء و مراتب آن بوده است، تا آنجا که ایشان، وجود مطلق را موضوع اصلی نظام فکری خود معرفی می‌کردند. در عرفان ابن عربی و اخلاف او بویژه داود قیصری نیز کلیدی‌ترین موضوع، وجود است، تا آنجا که فهم خداشناسیِ مکتب ابن عربی در سایه‌ی وجودشناسی آن، امکان‌پذیر است. ...  بیشتر

تحول زیبایی‌شناسی در فلسفۀ هنر هگل

احمد علی اکبر مسگری؛ سید محمد مهدی ساعتچی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  هگل طرح سوبژکتیو و تقلیل‌گرایانۀ پروژۀ زیبایی‌شناسی در فلسفۀ عصر روشنگری را در نظام فلسفی خود دگرگون کرده و مسیر تازه‌ای را جایگزین آن می‌کند، به طوری که در این رویکرد تازه،‌ موضوع «ذوق» جای خود را به بازاندیشی پیرامون نسبت هنر و حقیقت می‌دهد. هگل با تجدید نظر در میراث اندیشۀ روشنگری و به تبع آن، ممتاز کردن هنر در حیطۀ زیبایی‌شناسی ...  بیشتر

رویکرد نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی به مفهوم «حقیقت»

محمد اصغری؛ نبی الله سلیمانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  در این مقاله سعی شده است مفهوم حقیقت از منظر اندیشة نئوپراگماتیستی رورتی مورد بررسی قرار گیرد. رورتی همانند بسیاری از فیلسوفان پست مدرن مفهوم حقیقت را انکارمی کند. او در این کار از تفکرات پراگماتیستی و پست مدرنیستی بهره می‌جوید. رد ذهن به مثابة آینة طبیعت، ضدبازنمودگرایی، ضدماهیت‌باوری و تأکید بر زبان از جمله مقدماتی است که رورتی ...  بیشتر