فاعل شناسایی در تفکر کانت و ملاصدرا؛ لوازم و پیامدها

محمد نجاتی؛ محسن محمودی؛ یاسر سالاری

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 259-282

چکیده
  کانت و ملاصدرا به عنوان دو فیلسوف بزرگ با وجود تفاوت در سپهر معرفتیشان در برخی مواضع همچون فاعل شناسی قابل مقایسه هستند. نفس در تفکر کانت توانایی اش در فرایند شناخت به شدت محدود گشته و متاثر از فیلتر های چندگانه نفس است. کانت ضمن تفکیک عالم نومن و فنومن، شناخت نفس صرفا در قسم ادراکات تجربی ماخوذ از فنومن موجودات منحصر می کند. وی به واسطه ...  بیشتر