بررسی همتایی طرفین اختلاف‌نظر دربارۀ وجود خدا: عدم‌احراز همتایی

جلال عبدالهی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 195-222

چکیده
   وجود اختلاف‌نظرِ غیرقابلِ‌انکار دربارۀ وجود خداوند ما را با این پرسش رو‌به‌رو می‌سازد که «آیا وجود چنین اختلاف‌نظری توجیه و معقولیت باور به خدا را کاهش می‌دهد؟». در معرفت‌شناسی اختلاف‌نظر، تقلیل‌گرایان  عمدتاً با ارجاع به موارد شهودی، نظیر مورد رستوران، استدلال ازراهِ تقارن معرفتی و اشکال خودراه‌اندازی، بر این ...  بیشتر