واقع‌گراییِ ساختاریِ وجودی و نقد وَن فراسِن

محمود وحیدنیا؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 223-252

چکیده
  در جستار پیش رو، نخست طرحی کلی فراهم می‌آوریم از جدال میان واقع‌گرایی و ناواقع‌گرایی در فلسفۀ علم. در همین بستر، به معرفی واقع‌گرایی ساختاری به روایت جان وُرال (John Worrall)، به‌مثابه دیدگاهی بینابینی در این جدال، می‌پردازیم. بیان سادۀ دیدگاه ورال چنین است: شناخت علمی ما تنها ناظر به ساختار جهان است. اما جیمز لیدیمن (James Ladyman) از این فراتر ...  بیشتر